Titulli 

Njoftojm të gjithë fermerët e Bashkisë Vau Dejës se: AZHBR ka publikuar masat për aplikimin e subvencioneve në Bujqësi, kush do të aplikojë duhet të plotësojë dokumentat që nevojiten për çdo masë. Aplikimi mund të kryhet nga data 20.03.2023-11.04.2023.
Dokumentat që nevojiten për kryrjen e aplikimit për naftën janë:
1- Nipti i Fermerit
2-Fotokopje e kartës së identitetit
3-Dokument i tokës në pronësi si AMTP-ja ose Certifikata e pronësisë
Përsonat që kanë marr tokë me qera ose që e kanë në përdorim bashkangjitur me kontratën qiramarrje/huapërdorje (tip) duhet dokumenti i pronësis dhe fotokopja e kartës së identitetit të paraqiten pranë bashkisë që të bëhet njësimi i marrëveshjes.
 
UDHËZIM Nr. 5, datë 3.3.2023 PËR KRITERET, PROCEDURAT DHE MËNYRËN E ADMINISTRIMIT TË FONDIT TË PROGRAMIT PËR BUJQËSINË DHE ZHVILLIMIN RURAL
 
Linku i faqes:
9

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

9

NJOFTIM FITUESI PËR FIZIOTERAPIST

9

Shpallje për vende pune

9

Bashkia Vau Dejës njofton të interesuarit/konkurrentet se kërkon të organizojë një event në datën 16 gusht, duke u bazuar në kriteret

9

Shpallja e fituesve të granteve të vogla

9

Njoftim për mbledhje të Këshillit Bashkiak datë 24.05.2024 ora 15:00. Mbledhja do të zhvillohet në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, Njësia Administrative Bushat

9

Njoftim drejtuar banorve te NJ.A Bushat që preken nga ndërtimi i autostradës së re, dhe bizneseve që operojn përgjatë rrugës ekzistuese Bushat-Shkodër

9

Shpallje për vende të lira pune

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 30.05.2024 ora 10:30. Mbledhja do të zhvillohet në sallën e mbledhjeve, Njësia Administrative Bushat

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 22.05.2024 ora 10:00. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Spathar, Njësia Administrative Vau Dejës

9

Njoftim për mbledhje të Këshillit Bashkiak datë 29.04.2024 ora 14:00. Mbledhja do të zhvillohet në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, Njësia Administrative Bushat

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 08.05.2024 ora 10:30. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Karmë, Njësia Administrative Vau Dejës

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 07.05.2024 ora 10:30. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Gomsiqe, Njësia Administrative Vau Dejës

9

Shpallje për vende pune

9

Njoftim për mbledhje të Këshillit Bashkiak datë 27.03.2024 ora 14:00. Mbledhja do të zhvillohet në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, Njësia Administrative Bushat

9

Thirrje për aplikim për përzgjedhjen e Mentorëve për ofrimin e trajnimit për sipërmarrje për të rinjtë dhe gra të papuna

9

Thirrje për aplikim për përzgjedhjen e te rinjve dhe grave të papuna për mbështetjen në fillimin e biznesit të tyre

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 25.04.2024 ora 10:00. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Plezhë, Njësia Administrative Bushat

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 25.03.2024 ora 10:00. Mbledhja do të zhvillohet në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, Njësia Administrative Bushat

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 20.03.2024 ora 10:30. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Stajka, Njësia Administrative Bushat

9

Njoftim për mbledhje të Këshillit Bashkiak datë 27.02.2024 ora 14:00. Mbledhja do të zhvillohet në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, Njësia Administrative Bushat

9

NJOFTIM MBI REZULTATET E TESTIT FIZIK

9

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARARPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN E MZSH-së, NIVELI BAZË

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 05.03.2024 ora 10:30. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Gomsiqe, Njësia Administrative Vau Dejës

9

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARARPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN E MZSH-së, NIVELI BAZË

9

Njoftim për strehimin social

9

Thirrje publike për ngritjen e Këshillit vendor rinor

9

Njoftim për mbledhje të Këshillit Bashkiak datë 26.01.2024 ora 14:00. Mbledhja do të zhvillohet në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, Njësia Administrative Bushat

9

Shpallje vende të lira pune për shërbimin e MZSH-së

9

Thirrjen Publike për zgjedhjen e përfaqësueve nga shoqëritë civile (organizata rinore, organizatat e grave, media vendore, shoqata të pakicave kombetare etj), për të qenë anëtar i Këshillit Vendor të Sigurisë Publike.

9

Njoftim për mbledhje jashtë rralle të Këshillit Bashkiak datë 15.01.2024 ora 14:00. Mbledhja do të zhvillohet në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, Njësia Administrative Bushat

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 07.02.2024 ora 10:00. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Stajkë, Njësia Administrative Vau Dejës

9

Njoftim për mbledhje jashtë rralle të Këshillit Bashkiak datë 30.12.2023 ora 10:00. Mbledhja do të zhvillohet në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, Njësia Administrative Bushat

9

Njoftim për mbledhje të Këshillit Bashkiak datë 21.12.2023 ora 14:00. Mbledhja do të zhvillohet në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, Njësia Administrative Bushat

9

Njoftim për mbledhje të Këshillit Bashkiak datë 30.11.2023 ora 14:00. Mbledhja do të zhvillohet në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, Njësia Administrative Bushat

9

Konsultë mjedisore me publikun

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 15.12.2023 ora 10:00. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Kosmaç, Njësia Administrative Vau Dejës

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 14.12.2023 ora 10:00. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Barbullush, Njësia Administrative Vau Dejës

9

Njoftim për Rekrutime në RU Vau Dejes

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 22.11.2023 në Njësinë Administrative Vau Dejës, më datë 23.11.2023 në Njësinë Administrative Bushat dhe më datë 24.11.2023 në Njësinë Administrative Hajmel.Për taksat dhe tarifat vendore për vitin 2024 si dhe PBA 2024-2026 dhe buxhetin e Bashkisë Vau Dejës 2024.

9

Bashkia Vau Dejës fton te gjithe qytetarët e interesuar që te aplikojnë për të përfituar nga programi i strehimit social "Përmirësimin e kushteve të banesave ekzistuese dhe zonave të papërshtatshme"

9

Njoftim për mbledhje të Këshillit Bashkiak datë 30.10.2023 ora 15:00. Mbledhja do të zhvillohet në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, Njësia Administrative Bushat

9

Kriteret e përfitimit të bursës për nxënsit

9

Njoftim për shpallje 18.09.2023

9

Njoftim për mbledhje të Këshillit Bashkiak datë 28.09.2023 ora 15:00. Mbledhja do të zhvillohet në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, Njësia Administrative Bushat

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 26.09.2023 ora 10:00. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Stajkë, Njësia Administrative Vau Dejës

9

Njoftim për mbledhje të Këshillit Bashkiak datë 28.08.2023 ora 15:00. Mbledhja do të zhvillohet në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, Njësia Administrative Bushat

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 17.08.2023 ora 10:00. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Gomsiqe dhe Lisen, Njësia Administrative Vau Dejës

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 15.08.2023 ora 10:00. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Nënshatë, Njësia Administrative Hajmel

9

Njoftim për shpallje për psikolog

9

Njoftim për shpallje për fizoterapist

9

Njoftim për mbledhje të Këshillit Bashkiak datë 27.07.2023 ora 15:00. Mbledhja do të zhvillohet në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, Njësia Administrative Bushat

9

Njoftim për mbledhje të Këshillit Bashkiak datë 30.06.2023 ora 14:00. Mbledhja do të zhvillohet në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, Njësia Administrative Bushat

9

Njoftim për dëgjesë datë 18.07.2023 ora 10:00. Mbledhja do të zhvillohet në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, Njësia Administrative Bushat

9

Njoftim për mbledhjen e parë të Këshillit Bashkiak datë 13.06.2023 ora 11:00. Mbledhja do të zhvillohet në sallen e mbledhjes , Njësia Administrative Bushat për konstituimin e Këshillit Bashkiak Vau Dejës

9

Njoftim për mbledhje të Këshillit Bashkiak datë 25.05.2023 ora 14:00. Mbledhja do të zhvillohet në sallen e mbledhjes , Njësia Administrative Bushat, Bashkia Vau Dejës

9

Njoftim per anullim degjese, të parashikuara me datë 22 dhe 23 Maj

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 23.05.2023 ora 11:30. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Barbullush, Njësia Administrative Bushat

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 23.05.2023 ora 10:00. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Shkjez, Njësia Administrative Bushat

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 22.05.2023 ora 11:00. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Spathar, Njësia Administrative Vau Dejës

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 22.05.2023 ora 10:00. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Gomsiqe , Njësia Administrative Vau Dejës

9

Njoftim mbi autostradën e re

9

Drejtuar banorve te NJ.A Bushat, që preken nga ndërtimi i autostradës së re, dhe bizneset që operojnë përgjat rrugës egzistuse Bushat-Shkodër

9

Për caktimin e vendeve të afishimit të materialeve propogandistike për Zgjedhjet Vendore të datës 14.05.2023

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 24.03.2023 ora 10:00. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Vig , Njësia Administrative Vig Mnelë

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 21.03.2023 ora 11:30. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Melgush , Njësia Administrative Bushat, Bashkia Vau Dejës

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 21.03.2023 ora 10:00. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Kosmaç , Njësia Administrative Bushat, Bashkia Vau Dejës

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 20.03.2023 ora 11:00. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Mjedë , Njësia Administrative Vau Dejës

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 20.03.2023 ora 10:00. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Stajkë , Njësia Administrative Bushat

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 20.03.2023 ora 10:00. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Stajkë-Shelqet , Njësia Administrative Bushat

9

Njoftim për zbatimin e rekomandimeve të komisionit qëndror të zgjedhjeve

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 15.02.2023 ora 11:00. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Barbullush, Njësia Administrative Bushat

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 15.02.2023 ora 10:00. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Barbullush , Njësia Administrative Bushat, Bashkia Vau Dejës

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 14.02.2023 ora 10:00. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Naraç , Njësia Administrative Vau Dejës

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 13.02.2023 ora 10:00. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Gomsiqe , Njësia Administrative Vau Dejës

9

Njoftim për rastet e strehimit

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 10.02.2023 ora 11:00. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Gomsiqe , Njësia Administrative Vau Dejes, Bashkia Vau Dejës

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 10.02.2023 ora 10:00. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Gomsiqe , Njësia Administrative Vau Dejes, Bashkia Vau Dejës

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 20.01.2023 ora10:00. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Mnelë e Vogël, Njësia Administrative Vig Mnelë, Bashkia Vau Dejës

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 25.11.2022 ora11:00. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Kosmaç, Njësia Administrative Bushat

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 27.10.2022 ora12:30. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Bushat, Njësia Administrative Bushat

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 27.10.2022 ora11:00. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Bushat, Njësia Administrative Bushat

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 27.10.2022 ora 09:30. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Bushat, Njësia Administrative Bushat

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 26.10.2022 ora 10:00. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Mllojë, Njësia Administrative Vau Dejës

9

Shpallje për vende të lira pune Koordinator projekti.

9

Shpallje për vende të lira pune Menaxher projekti.

9

Shpallje për vende të lira pune Financier projekti.

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 06.10.2022 ora 10:00. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Mllojë, Njësia Administrative Vau Dejës

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 05.10.2022 ora 10:00. Mbledhja do të zhvillohet në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak Njësia Administrative Bushat.

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 30.09.2022 ora 10:00. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Gomsiqe Njësia Administrative Vau Dejës.

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 29.09.2022 ora 10:00. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Palaj Njësia Administrative Shllak.

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 22.09.2022 ora 10:00. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Shkjezë-Plezh Njesia Administrative Bushat.

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 21.09.2022 ora 10:00. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Ashtë, Njesia Administrative Bushat.

9

Njoftim për dëgjesë publike datë 15.09.2022 ora 10:00. Mbledhja do të zhvillohet në fshatin Stajka Njësia Administrative Bushat.

9

Njoftim për dëgjesë publike.Dëgjesa publike do të bëhet me dt 25.08.2022 ora 10:00 pranë Bashkisë, Njësia Administrative Vau Dejës

9

Njoftim për dëgjes publike. Dëgjesa do të mbahet me datë 17.08.2022 ora 10:00. Në sallen e mbledhjeve Mbledhja të Këshillit Bashkiak Njësia Administrative Bushat.

9

Njoftim për mbledhje e Këshillit Bashkiak Vau Dejës datë 27.07.2022 ora 15:00. Mbledhja do të zhvillohet në sallen e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak Vau Dejës, Njësia Administrative Bushat.

9

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranimin në shërbimin e MZSH-së, niveli bazë

9

Njoftim për mbledhje e Këshillit Bashkiak Vau Dejës datë 27.06.2022 ora 15:00. Mbledhja do të zhvillohet në sallen e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak Vau Dejës, Njësia Administrative Bushat.

9

Njoftim për vende të lira pune për pranimin në nivelin bazë në shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin në Bashkinë Vau Dejës

9

Njoftim Hapja e Fazës së Dytë te Programit te Strehimit "Subvencioni i Qirasë në Tregun e Lirë" për 2022.

9

Diten e enjte datë 09.06.2022 ora 10:00 Bashkia Vau Dejës në bashkepunime me Ministrinë e Mjedisit ju fton të bëheni pjesë e dëgjesës publike në lidhje me diskutimin për draft ndryshimin e planit të përgjithshëm vendor.Degjesa do të mbahet pranë Ministrise se Mjedisit Tiranë. Bashkelidhur materjalet për konsultim.

Informacion mbi përfitimin e naftës për fermerët

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Njoftim për dëgjesë publike 16.09.2020

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Njoftim për dëgjesë për rregullore

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Projekt Vendim nr.13 datë 10.06.2020

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Njoftim për dëgjesë publike

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Njoftim I fituesit për testimin fizik për punonjës të MZSH

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Njoftim , Faza 2-të për Strehimin Social

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Njoftm për Dëgjesë Publike datë 23.06.2020

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Njoftim për marrje ambjenti me qera , Bashkia Vau Dejes

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

NJOFTIM PËR DËGJESË PUBLIKE(MAJ 2020)

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Projekt Vendim Nr.6

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Projekt Vendim Nr.7

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Projekt Vendim Nr.9

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Hartat e Analizes dhe Vleresimi te thelluar te territorit 5-3

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin.

Hartat e Analizes dhe Vleresimi te thelluar te territorit 5-4

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin.

Hartat e Analizes dhe Vleresimi te thelluar te territorit 5-5

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin.

Aneksi i dëgjesave dhe takimeve-Bashkia Vau-Dejës

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin.

Njoftim Për Vende Të Lira Pune

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Strategjia e Zhvillimit të Territorit Bashkia Vau-Dejës

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Njoftim per degjese publike

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Njoftimi- Dita e Hapur, Vau Dejes-2

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Plani i zhvillimit - Vau-Dejes

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Shkresë përcjellëse - Faza III - Vau-Dejes

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Hartat e Analizes dhe Vleresimi te thelluar te territorit 5-1

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin.

Hartat e Analizes dhe Vleresimi te thelluar te territorit

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin.

Përshkrimi për programin praktikave të punës

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Aneks- Skedat e Projekteve

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Hartat e Analizes dhe Vleresimi te thelluar te territorit 5-2

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin.

Rregullore vendore - Vau-Dejës

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Pasaporta - Vau-Dejes

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Njoftim per degjese publike

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Projekt Vendim nr.11 datë 10.03.2020

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Njoftim për dëgjesë publike

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Njoftim dëgjesë publike datë 21.07.2020

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Njoftim dëgjesë publike datë 20.07.2020

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Projekt Vendim nr.8 datë 10.03.2020

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Njoftm për Dëgjesë Publike

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Njoftim për Dëgjesë Publike

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Njoftim për dëgjesë publike

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Projekt Vendim nr.10 datë 10.03.2020

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin