Zyra e Gjendjes Civile

Certifikatë për lidhje midis dy shtetasve shqiptar

Lista e dokumentave :
– Kartë Identiteti e personit (i cili është një nga bashkëshortët) që kërkon çertifikatën martesore
Afati kohor i dhënies së shërbimit – Në momentin e aplikimit
Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Vau Dejes

Certifikatë për lidhje martese midis një shtetasi shqiptar dhe një shtetasi të huaj

Lista e dokumentave :
– Kopje të mjetit të identifikimit
– Çertifikatë që tregon se është i lirë për lidhje në martesë
– Vërtetim banimi
Afati kohor i dhënies së shërbimit – Në momentin e aplikimit
Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Vau Dejes

Certifikatë akt –martese dhe akt-lindje për jashtë shtetit në momentin e aplikimit
Pajisje me procesverbal për njohje atësie

Lista e dokumentave
– Kartë Identiteti
– Afati : Në momentin e aplikimit
Vendi : Pranë çdo Njësie Administrative të Bashkisë Vau Dejes

Pajisje me procesverbal për bashkim familjar

Lista e dokumentave
– Kartë Identiteti
– Afati : Në momentin e aplikimit
Vendi : Pranë çdo Njësie Administrative të Bashkisë Vau Dejes

Pajisje me procesverbal për veçim familjar

 

Lista e dokumentave
– Kartë Identiteti
– Afati : Në momentin e aplikimit
Vendi : Pranë çdo Njësie Administrative të Bashkisë Vau Dejes

Regjistrim I lindjeve pranë Zyrës së Gjendjes Civile

Lista e dokumentave
1- Për lindjet brenda territorit të Republikës së Shqipërisë
– Fotokopje e dokumentit të identifikimit të subjektit të interesuar / Prokurë e Posaçme
– Skedën e lindjes të lëshuar nga mjeku pasi është dokumenti që vërteton lindjen e shtetasve
2- Për fëmijët e lindur jashtë territorit të Shqipërisë nga shtetas Shqiptarë me banim të përhershëm në Shqipëri ( deklarimi është bërë pranë Përfaqësive Diplomatike ose Konsullore Shqiptare, ose në Shërbimin e Gjendjes Civile të atij vendi ku ka ndodhur lindja)
– Fotokopje e dokumentit të identifikimit të subjektit të interesuar / Prokurë e Posaçme
– Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit i cili duhet të jetë
a) Legalizuar me vulë Apostile
b) I përkthyer në gjuhën Shqipe dhe i noterizuar
– Afati : Në momentin e aplikimit
Vendi : Pranë çdo Njësie Administrative të Bashkisë Vau Dejes

Regjistrim I të vdekurve nga Gjendja Civile
Certifikatë personale

Lista dokumentave :
– Kartë Identiteti
Afati kohor – në momentin e aplikimit
Vendi : Pranë Bashkisë Vau Dejes  ose çdo Njësie Administrative të Bashkisë Vau Dejes

Certifikatë familjare

Lista dokumentave:
– Kartë Identiteti të personit që kërkon çertifikatë familjare, ku është vetë pjestar i kësaj çertifikate
Afati Kohor : Në momentin e aplikimit
Vendi : Pranë Bashkisë Vau Dejes  ose çdo Njësie Administrative të Bashkisë Vau Dejes

Certifikatë martese

Lista dokumentave :
– Kartë Identiteti e personit (i cili është një nga bashkëshortët) që kërkon çertifikatën martesore
Afati : Në momentin e aplikimit
Vendi : Pranë Bashkisë Vau Dejes  ose çdo Njësie Administrative të Bashkisë Vau Dejes