SHPALLJE E HAPUR

 

Data: 21/10/2022

Bashkia Vau Dejës mbështet shërbimet rekreative dhe sportive përmes programit buxhetor
Programi 08130: Sport dhe argëtim.
Objektivat e Bashkisë Vau Dejës, përmes mbështetjes së këtij programi janë:
 1. promovojmë dhe nxisim pjesëmarrjen aktive rinjve aktivitete sportive dhe
sociale, si aktorë thelbësorë në zhvillimin e territorit.

2.Krijimi infrastrukturës së përshtatshme dhe cilësore për të gjithë sportet.

Duke e konsideruar praktikën e metodologjisë LOD si një praktikë e mirë unifikuese, mbështetur
në standartet e Bashkimit Evropian për menaxhimin e projekteve, Bashkia Vau Dejës angazhohet
thirrjet për projekte propozime fushës kulturore, artistike, sportive dhe rinore si poshtë
vijon, ti referohet kësaj praktike të mirë.
Disa nga rezultatet që Bashkia Vau Dejës synon të arrijë janë:
  • Përdorimi i modeleve transparente dhe bazuara projekte konkrete për financimin e
    OSHC-ve;
  • Ofrimi i shërbimeve për qytetarët zbatim planeve dhe strategjive lokale për
    zhvillim;
  • Ngritja e kapaciteteve OSHC-ve për zbatuar skemat e grantit dhe ofruar projekte
    cilësore;
  • Përmirësimi i bashkëpunimit me organizatat e shoqërisë civile.
Për sa sipër, Bashkia Vau Dejës fton gjitha Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC-të)
Shqipëri që të paraqesin projekt-propozime që janë në përputhje me objektivin:
1. promovojmë dhe nxisim pjesëmarrjen aktive rinjve aktivitete sportive
dhe sociale, si aktorë thelbësorë në zhvillimin e territorit.

Treguesit që duam të arrijmë së bashku janë:

1.1 Rritja e mbështetjes për ekipet në veprimtaritë sportive.

1.2 Rritja e numrit rinjve, sportistëve ekipet zinxhir, edukim dhe trajnim, në veprimtaritë sportive të moshave dhe të të rriturve në disiplinat sportive.

1.3 Rritja e cilësisë sportive me qëllim arritjen e rezultateve të larta.

Një OSHC, apo grup OSHC marrëveshje me njëra tjetrën, mund aplikojnë brenda një
prioriteti të përcaktuar për 1 (një) projekt ose për disa projekte.

 

Një OSHC, apo grup OSHC marrëveshje me njëra tjetrën, mund aplikojnë për
projekt/projekte 1(një)ose shumë prioritete. Ato duhet përfshijnë projektin e tyre
gjithë aktivitetet e përfshira sipas Aneksit: Lista e Prioriteteve.
Kujdes: Një OSHC, apo grup OSHC marrëveshje me njëra tjetrën, kur aplikojnë për
prioritete të ndryshme duhet të paraqesin projekte të veçanta.
Limiti i financimit për një projekt është jo më pak se 500.000 Lek. Vlera maksimale e financimit
të projekteve është 2.000.000 Lek.
Bashkia rezervon drejtën mos i alokojë gjitha fondet ka dispozicion rast se
projekt-propozimet e paraqitura nuk i plotësojnë kriteret e përcaktuara.
Projektet e përzgjedhura duhet zbatohen periudhën nga Dhjetor/2022 deri Dhjetor
/2023.
PËRSHTATSHMËRIA/PRANUESHMËRIA:
Pjesëmarrja këtë thirrje publike është e hapur, baza barabarta, për gjitha OShC-të e
regjistruara zyrtarisht (shoqata/organizata apo fondacion) përputhje me ligjet dhe rregulloret
e fuqi Shqipëri. gjitha organizatat e shoqërisë civile interesuara mund gjejnë
informacion hollësishëm rreth kushteve për aplikim si dhe për kriteret për financimin e
projekteve në Udhëzimin për Aplikantë (Shtojca 6), pjesë përbërëse e dokumentacionitthirrjes
publike.
DOKUMENTACIONI: Dokumentacioni i plotë i thirrjes aplikimit për thirrjen publike
Bashkisë Vau Dejes do të jetë i disponueshëm nga 21/10/2022faqen zyrtare të Bashkisë Vau
Me qëllim mbështetjen e OSHC-ve për paraqitur aplikime përputhje me kriteret e
Udhëzuesit, Bashkia Vau Dejës, gjatë kësaj periudhe, do organizojë takime informuese/ditë
hapura:
1. Bashkinë Vau Dejës, drejtoritë përgjegjëse do jenë dispozicion OSHC-ve
gjatë gjithë kohëzgjatjes Thirrjes, për sqarime dhe informacione shtesë lidhje me
prioritetet e thirrjes pasqyruara dokumentacionet e Bashkisë Vau Dejës (strategji,
buxhet vjetor, fishprojekt, kalendar aktivitetesh,etj, në kuadër të kësaj Thirrjeje.
2. Pyetje rreth ftesës publike mund bëhen përmes e-mail adresës info@vaudejes.gov.al
duke iu referuar thirrjes publike. Përgjigjet do jepen me shkrim brenda 5 ditëve pune
nga data e pranimit pyetjeve përkatëse. Për qëllime transparence, përgjigjet mund
t’u dërgohen gjithashtu të gjithë organizatave të cilat kanë dërguar pyetje me email.
DORËZIMI I APLIKIMEVE:
Aplikimet e plotësuara (me të gjithë dokumentet mbështetëse) duhet të dorëzohen në tri (3) kopje
shtypura dhe një kopje elektronike (CD apo USB),të vendosura një zarf vulosur mbi
cilin është shkruar referenca e thirrjes publike, përmes postës zyrtare apo personalisht, gjatë
ditëve të punës (e hëne – e premte), nga ora 09:00 deri ora 16:00, në adresën në vijim:
Bashkia Vau Dejës
Adresa: Rr. Qafa e Gurit, Vau Dejës
Afati për dorëzimin e aplikimeve është data 21/11/2022, ora 16:00. Aplikimet e dorëzuara pas
këtij afati do merren parasysh vetëm nëse vula postare tregon se data dhe koha e dërgimit ka
qenë para mbylljes së afatit zyrtar. Pjesa e jashtme e zarfit duhet të përmbajë titullin e thirrjes për
dorëzimin e propozimeve, emrin dhe adresën e plotë kandidatit, emrin e plotë projektit dhe
mbishkrimin mos hapet përpara hapjes zyrtare.”Formulari për regjistrimin e
dokumentacionit pranuar lëshohet nga përfaqësuesi i bashkisë. gjithë aplikantët kanë
paraqitur propozime, pavarësisht nëse pranohen ose jo, njoftohen me shkrim për vendimin e
marrë për projekt-propozimin e tyre brenda 15 ditëve pune nga mbyllja e thirrjes publike.
Rezultatet do të publikohen në faqen e internetit të bashkisë: www.vaudejes.gov.al
Dokumentet e aplikimit (klikoni shtojcat për të shkarkuar)
Aneksi I. Përmbledhje e fishe projekteve
Nr PRIORITETI BUXHETI 2022
1 Mbështetje e ekipit të futbollit për meshkuj, të rritur dhe të rinj 2.000.000
2 Mbështetje e ekipit të futbollit për femra, të rritur dhe të reja 580.464
3
Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat të rritur/të rritura, të rinj / të
reja.
580.464