Organizimi dhe funksionimi i Bashkisë

1.ORGANIZIMI ADMINISTRATIV – TERRITORIAL, MISIONI DHE FUNKSIONET 

1.1  NDARJA ADMINISTRATIVO – TERRITORIALE

1.2 TË DREJTAT , PËRGJEGJËSITE DHE MISIONI

1.3 FUNKSIONET

2.ORGANI PËRFAQËSUES I BASHKISË, KB

2.1 PËRBËRJA DHE STRUKTURA

2.2 DETYRAT DHE KOMPETENCAT

2.3 RREGULLORJA E KB

3.ORGANI PËRFAQËSUES I BASHKSË , KB

4.ORGANI EKZEKUTIV (KRYETARI I BASHKISË)

5.ADMINISTRATA E BASHKISË

6.MEKANIZMAT MONITORUES DHE TË KONTROLLIT

7.KËRKESA, ANKESA, SINJALIZIME DHE VËREJTJE QË LIDHEN ME VEPRIMET OSE MOSVEPRIMET E ORGANEVE DHE ADMINISTRATËS

  • Procedura për të bërë kërkesë, ankesë dhe sinjalizime organeve të bashkisë 
  • Rregullorja e brendshme për procedure e shqyrtimit, hetimit administrative, të sinjalizimit dhe mekanizmat e mbrojtjes së konfidencialitetit
  • Njësia përgjegjëse që regjistron, heton administrativisht dhe shqyrton sinjalizimet
  • Adresa postare/ elektonike për depozitimin e kërkesave, ankesave, sinjalizimeve apo vërejtjeve
  • Afati dhe mënyra e kthimit të përgjigjeve ne lidhje me kërkesat, ankesat dhe vërejtjet

8.STATISTIKAT VENDORE

  • Kalendari I publikimit të sattistikave vendore
  • Statistikat vendore me të dhëna kyç të bashkisë sipas fushave kryesore dhe të ndara sipas gjinisë
  • Struktura përgjegjëse në bashki për mbledhjen dhe përpunimin e statistikave vendore