Shërbimet  administrative sipas 7 fushave të funksionit

 

Shërbimet administrative në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike

 

 Strukturat përgjegjëse:

 

Drejtoria e planifikimit të territorit dhe investimeve publike

Drejtoria e  shërbimeve publike

 

 • Sektori I planifikimit urban dhe sekretarise teknike                               
 • Sektori I sherbimeve publike

 

Shërbimet administrative ne fushën e shërbimeve sociale

Strukturat përgjegjese:

Drejtoria e mbrojtjes sociale, strehimit, arsimit, rinise dhe sportit                                                                                                                                                                                                                                                            

 • Sektori I Fuqizimit Ekonomik                                                            
 • Sektori I Shërbimit Social                                
 • Sektori I Arsimit, Rinisë , Sportit dhe Shëndetësisë

 

Shërbimet administrative në fushën e mbrojtjes së mjedisit

Strukturat përgjegjese:

Drejtoria e Pyjeve , Turizmit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

 • Sektori I Menaxhimit te Pyjeve dhe Kullotave     
 • Sektori I Mbrojtjes dhe Inspektimit në Pyje dhe Kullota                                
 • Sektori I Zhvillimit të Turizmit                                
 • Sektori I Mbrojtjes së Mjedisit

   

  Shërbimet në fushën e sigurisë publike

   

   Strukturat pergjegjëse:

  • Policia bashkiake

   Policia Bashkiake, trajton per zgjidhje te gjitha informacionet, kerkesat dhe ankesat e drejtuara nga qytetaret, te cilet kerkojne sherbimin e saj.
   Policia Bashkiake, siguron zbatimin efektiv të akteve të nxjerra nga Kryetari i bashkisë dhe të Këshillit Bashkiak që kanë të bëjnë me sigurimin e rendit e të qetësisë dhe mbarëvajtjen e punëve publike

  Shërbimet administrative ne fushën e bujqësisë

  Strukturat pergjegjëse:

  Drejtoria e Shërbimeve Publike,Bujqesisë,Emergjencave Civile dhe IT

  • Sektori I Bujqësisë, Ujitjes dhe Kullimit

   

  Shërbimet administrative në fushen e kultures

  Strukturat pergjegjëse:

  Drejtoria e mbrojtjes sociale, strehimit, arsimit, rinise dhe sportit

  Drejtoria e Pyjeve, Turizmit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

  • Sektori I Arsimit, Rinisë , Sportit dhe Shëndetësisë                                                                                      
  • Sektori I Zhvillimit të Turizmit

  Shërbimet administrative në fushen e zhvillimit ekonomik

  Strukturat pergjegjëse:

  Bashkitë janë përgjegjëse për kryerjen e këtyre funksioneve:

  • Hartimin e planeve strategjike të zhvillimit e të programeve për zhvillimin ekonomik vendor.
  • Ngritjen dhe funksionimin e tregjeve publike dhe të rrjetit të tregtisë.
  • Mbështetjen për zhvillimin e biznesit të vogël, nëpërmjet veprimtarive nxitëse, të tilla si panaire e reklama në vende publike.
  • Organizimin e shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor, si informacioni për bizneset, aktivitetet promovuese, vënia në dispozicion e aseteve publike etj.
  • Publikimin e broshurave informative, krijimin e portaleve me profil ekonomik etj.
  • Dhënien e granteve financiare për mbështetjen e aktiviteteve të biznesit të vogël e të mesëm, sipas mënyrës së përcaktuar në legjislacionin në fuqi, duke garantuar akses të balancuar gjinor.