Axhenda e Mbledhjeve Këshillit Bashkiak Vau Dejës 30.10.2023

 

 

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1 Komisioni i Mirëqenies Sociale, Rinisë, Barazisë gjinore, mosdiskriminimit, drejtave të njeriut.

E premte

27.10.2023

9.30
2 Komisioni Bujqesise,Pyjeve,Menaxhimit ujerave dhe mbrojtjes se mjedisit dhe biodiversitetit.

E premte

27.10.2023

10.00
3

Komisioni sherbimeve publike, tansportit, levizshmerise mjedisore, parqeve dhe rekreacionit , parkingjeve

E premte

27.10.2023

11.00
4

Komisioni i kultures,trashëgimisë kulturore, dhënies së titujve, emërtimeve.

E premte

27.10.2023

11.30

Axhenda e Mbledhjeve Këshillit Bashkiak Vau Dejës 24.02.2023

 

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1 Komisioni i Mirëqenies Sociale,Rinisë, Barazisë Gjinore, Mosdiskriminimit, Drejtave të Njeriut

E premte

24.02.2023

09.30
2 Komisioni i bujqesise, pyjore, menaxhim te ujrave, mbrojtjes mjedisit dhe biodiversitetit

E premte

24.02.2023

10.00
3
Komisioni sherbimeve publike, tansportit, levizshmerise mjedisore, parqeve dhe rekreacionit , parkingjeve

E premte

24.02.2023

12.00

 

Axhenda e mbledhjes së K.B Vau Dejes data 25.01.2023

 

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1
Komisioni i Mirëqenies Sociale, Rinisë, Barazisë gjinore, mosdiskriminimit, drejtave të njeriut.

E marte

24.01.2023

09:30

2
Komisioni Bujqesise,pyjeve, menaxhimit te ujerave, mbrojtjes mjedisit dhe biodiversitetit.

E marte

24.01.2023

10:00

Axhenda e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Vau Dejes data 23.12.2022

 

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1
Komisioni i Mirëqenies Sociale, Rinisë, Barazisë
gjinore, mosdiskriminimit, drejtave të njeriut.
E enjte 22.12.2022 09.30
2 Komisioni Bujqesise,pyjeve, menaxhimit te ujerave, mbrojtjes mjedisit dhe biodiversitetit. E enjte 22.12.2022 10.00
3

Komisioni i Arsimit, Sporteve dhe Çlodhjes

E enjte 22.12.2022 10.30
4
Komisioni i Financave, Buxhetit, Pasurive Bashkiake,
dhe Planifikimit Zhvillimit Strategjiktë Bashkisë,
Mbikqyrjes Financiare.
E enjte 22.12.2022 11.00

 

Axhenda e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Vau Dejes data 30.11.2022

 

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1
Komisioni i Mirëqenies Sociale, Rinisë, Barazisë
gjinore, mosdiskriminimit, drejtave të njeriut.
Premte 25.11.2022 12.00
2 Komisioni Bujqesise,pyjeve, menaxhimit te ujerave, mbrojtjes mjedisit dhe biodiversitetit. Premte 25.11.2022 12.30
3
Komisioni i Ekonomisë Vendore, Turizimit dhe
Zhvillimit Rural
Premte 25.11.2022 13.00
4
Komisioni i Financave, Buxhetit, Pasurive Bashkiake,
dhe Planifikimit Zhvillimit Strategjiktë Bashkisë,
Mbikqyrjes Financiare.
Premte 25.11.2022 13.30

 

Axhenda e Mbledhjeve Këshillit Bashkiak Vau Dejës 28.10.2022

 

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1 Komisioni i Mirëqenies Sociale,Rinisë, Barazisë Gjinore, Mosdiskriminimit, Drejtave të Njeriut Enjte 27.10.2022 13.00
2 Komisioni i bujqesise, pyjore, menaxhim te ujrave, mbrojtjes mjedisit dhe biodiversitetit Enjte 27.10.2022 13.30
3
Komisioni i sigurise publike,emergjencave civile dhe rehabilitimit.
Enjte 27.10.2022 14.00

 

Axhenda e Mbledhjeve Këshillit Bashkiak Vau Dejës 10.10.2022

 

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1
Komisioni i Financave, Buxhetit, Pasurive
Bashkiake, dhe Planifikimit të Zhvillimit
Strategjiktë Bashkisë, Mbikqyrjes Financiare.
Premte 07.10.2022 11.00
2
Komisioni i sigurise publike,emergjencave civile dhe
rehabilitimit
Premte 07.10.2022 11.30

Axhenda e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Vau Dejes data 23.09.2022

 

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1
Komisioni i Mirëqenies Sociale, Rinisë, Barazisë
gjinore, mosdiskriminimit, drejtave të njeriut.
Enjte 22.09.2022 11.00
2 Komisioni Bujqesise,pyjeve, menaxhimit te ujerave, mbrojtjes mjedisit dhe biodiversitetit. Enjte 22.09.2022 11.30
3 Komisioni mandateve Enjte 22.09.2022 12.00
4 Komisioni i sigurise publike,emergjencave civile dhe rehabilitimit. Enjte 22.09.2022 12.30

Axhenda e Mbledhjeve Këshillit Bashkiak Vau Dejës 29.08.2022

 

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1 Komisioni i Mirëqenies Sociale, Rinisë, Barazisë gjinore, mosdiskriminimit, drejtave të njeriut. Premte 26.08.2022 09.00
2 Komisioni Bujqesise,pyjeve, menaxhimit te ujerave, mbrojtjes mjedisit dhe biodiversitetit. Premte 26.08.2022 09.30
3 Komisioni financave, buxhetit, pasurive bashkiake dhe planifikimit te zhvillimit strategjik te bashkise, mbikqyrjes financiare. Premte 26.08.2022 10.00
4 Komisioni i sigurise publike,emergjencave civile dhe rehabilitimit. Premte 26.08.2022 10.30

Axhenda e Mbledhjeve Këshillit Bashkiak Vau Dejës 27.07.2022

 

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1
Komisioni i Mirëqenies Sociale, Rinisë, Barazisë
gjinore, mosdiskriminimit, drejtave të njeriut
Marte 24.07.2022 09:00
2
Komisioni bujqësisë, pyjeve, menaxhimit të ujrave, mbrojtjes mjedisit dhe biodiversitetit
Marte 24.07.2022 09:30
3
Komisioni financave, buxhetit, pasurive bashkiake, dhe planifikimit të zhvillimit strategjik të bashkise, mbikqyrjes financiare.
Marte 24.07.2022 10:00
4
Komisioni zhvillimit hapsinor, infrastrukturës dhe strehimit.
Marte 24.07.2022 10:30

 

Axhenda e Mbledhjeve Këshillit Bashkiak Vau Dejës 27.06.2022

 

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1
Komisioni i Mirëqenies Sociale, Rinisë, Barazisë
gjinore, mosdiskriminimit, drejtave të njeriut
Premte 24.06.2022 09:00
2
Komisioni mandateve
Premte 24.06.2022 09:30
3
Komisioni i Sigurisë Publike, Emergjencave Civile dhe
Rehabilitimit.
Premte 24.06.2022 10:00
4
Komisioni shërbimeve publike,transportit,levizshmerise mjedisore,parqeve dhe rekracionit, parkingjeve.
Premte 24.096.2022 10:30

 

Axhenda e Mbledhjeve Këshillit Bashkiak Vau Dejës 27.06.2022

 

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1
Komisioni i Mirëqenies Sociale, Rinisë, Barazisë
gjinore, mosdiskriminimit, drejtave të njeriut
Premte 24.06.2022 09:00
2
Komisioni, mandateve
Premte 24.06.2022 09:30
3
Komisioni i SigurisëPublike, Emergjencave Civile dhe
Rehabilitimit.
Premte 24.06.2022 10:00
4
Komisioni sherbimeve publike, mjedisore, parqeve dhe rekracionit, parkingjeve.
Premte 24.06.2022 10:30

 

Axhenda e Mbledhjeve Këshillit Bashkiak Vau Dejës 26.05.2022

 

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1 Komisioni i Mirëqenies Sociale,Rinisë, Barazisë Gjinore, Mosdiskriminimit, Drejtave të Njeriut Mërkure 25.05.2022 09.00
2 Komisioni i bujqesise, pyjore, menaxhim te ujrave, mbrojtjes mjedisit dhe biodiversitetit Mërkure 25.05.2022 09.30
3 Komisioni i Financave, Buxhetit, Pasurive Bashkiake, dhe Planifikimit të Zhvillimit Strategjiktë      Bashkisë, Mbikqyrjes Financiare. Mërkure 25.05.2022 10.00

 

Axhenda e Mbledhjeve Këshillit Bashkiak Vau Dejës 27.04.2022

 

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1 Komisioni i Mirëqenies Sociale, Rinisë, Barazisë gjinore, mosdiskriminimit, drejtave të njeriut Mërkure 27.04.2022 9.00
2 Komisioni Bujqesise, pyjeve, menaxhimit te  ujërave , mbrojtjes mjedisit dhe biodiversitetit. Mërkure 27.04.2022 9.30

Axhenda e Mbledhjes jashte rradhe e K.B Vau Dejes data 21.04.2022

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

 

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1

 

Komisioni i Financave, Buxhetit, Pasurive Bashkiake dhe Planifikimit te Zhvillimit Strategjiktë Bashkisë, Mbikqyrjes Financiare.

 

Mërkure  20.04.2022 9.00

 

Axhenda e Mbledhjes jashte rradhe e K.B Vau Dejes data 31.03.2022

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

 

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1

 

Komisioni i arsimit,sporteve dhe çlodhjes

 

Marte  29.03.2022 9.00

 

Axhenda e Mbledhjeve Këshillit Bashkiak Vau Dejës 28.03.2022

 

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1
Komisioni i Mirëqenies Sociale, Rinisë, Barazisë
gjinore, mosdiskriminimit, drejtave të njeriut
Enjte 24.03.2022 12:00
2
Komisioni Bujqesise, pyjeve, menaxhimit te ujërave, mbrojtjes mjedisit dhe biodiversitetit
Enjte 24.03.2022 12:30
3
Komisioni i Financave, Buxhetit, Pasurive
Bashkiake, dhe Planifikimit të Zhvillimit Strategjiktë
Bashkisë, Mbikqyrjes Financiare.
Enjte 24.03.2022 13:00
4
Komisioni i Sigurisë Publike, Emergjencave Civile dhe
Rehabilitimit.
Enjte 24.03.2022 14:00

 

 

 

Axhenda e Mbledhjeve Këshillit Bashkiak Vau Dejës 25.02.2022

 

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr.

Komisioni

Dita

Data

Ora

1

Komisioni i Mirëqenies Sociale, Rinisë, Barazisë gjinore, mosdiskriminimit, drejtave të njeriut

Ejnte

24.02.2022

9.00

2

Komisioni Bujqesise, pyjeve, menaxhimit te  ujërave , mbrojtjes mjedisit dhe biodiversitetit.

Ejnte

24.02.2022

9.30

 

 

Axhenda e Mbledhjeve Këshillit Bashkiak Vau Dejës 26.01.2022

 

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr.

Komisioni

Dita

Data

Ora

1

Komisioni i Mirëqenies Sociale, Rinisë, Barazisë gjinore, mosdiskriminimit, drejtave të njeriut.

Marte

25.01.2022

9.00

2

Komisioni Bujqesise, pyjeve, menaxhimit te  ujërave , mbrojtjes mjedisit dhe biodiversitetit.

Marte

25.01.2022

9.30

 

 

Axhenda e Mbledhjeve Këshillit Bashkiak Vau Dejës 23.12.2021

 

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr.

Komisioni

Dita

Data

Ora

1

Komisioni i Mirëqenies Sociale,Rinisë, Barazisë Gjinore, Mosdiskriminimit, Drejtave të Njeriut

Marte

21.12.2021

9.00

2

Komisioni i Arsimit, Sporteve dhe Çlodhjes

Marte

21.12.2021

9.30

3

Komisioni i Financave, Buxhetit, Pasurive Bashkiake, dhe Planifikimit të Zhvillimit Strategjiktë      Bashkisë, Mbikqyrjes Financiare.

Marte

21.12.2021

10.00

 

 

 

Axhenda e Mbledhjeve Këshillit Bashkiak Vau Dejës 24.11.2021

 

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1 1.Komisioni i Financave, Buxhetit, Pasurive Bashkiake, dhe Planifikimit të Zhvillimit Strategjik të      Bashkisë, Mbikqyrjes Financiare. Mërkure 24.11.2021 9.00
2 Komisioni i Mirëqenies Sociale,Rinisë, Barazisë Gjinore, Mosdiskriminimit, Drejtave të Njeriut Mërkure 24.11.2021 9.30

 

 

 

Axhenda e Mbledhjeve Këshillit Bashkiak Vau Dejës 11.11.2021

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

 

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1

.Komisioni i Financave, Buxhetit, Pasurive Bashkiake, dhe Planifikimit të Zhvillimit Strategjiktë Bashkisë, Mbikqyrjes Financiare.

 

Mërkure 10.11.2021 9.00

 

 

 

Axhenda e Mbledhjeve Këshillit Bashkiak Vau Dejës 26.10.2021

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr.

Komisioni

Dita

Data

Ora

1

Komisioni i Mirëqenies Sociale,Rinisë, Barazisë Gjinore, Mosdiskriminimit, Drejtave të Njeriut

Hëne

25.10.2021

9.00

2

Komisioni Bujqesise, pyjeve, menaxhimit te  ujërave , mbrojtjes mjedisit dhe biodiversitetit

Hëne

25.10.2021

9.30

 

 

 

Axhenda e Mbledhjeve Këshillit Bashkiak Vau Dejës 27.09.2021

 

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr.

Komisioni

Dita

Data

Ora

1

Komisioni i Mirëqenies Sociale,Rinisë, Barazisë Gjinore, Mosdiskriminimit, Drejtave të Njeriut

Premte

24.09.2021

9.00

2

Komisioni Bujqesise, pyjeve, menaxhimit te  ujërave , mbrojtjes mjedisit dhe biodiversitetit

Premte

24.09.2021

9.30

 

 

Axhenda e Mbledhjeve Këshillit Bashkiak Vau Dejës 26.08.2021

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1 Komisioni i Mirëqenies Sociale,Rinisë, Barazisë Gjinore, Mosdiskriminimit, Drejtave të Njeriut Marte 24.08.2021 9.00
2

Komisioni i sigurisë publike, Emergjencat Civile dhe Rehabilitimi

 

Marte 24.08.2021 9.30

 

Axhenda e Mbledhjeve Këshillit Bashkiak Vau Dejës 26.07.2021

 

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1 Komisioni i sherbimeve sociale,strehimit dhe çeshtjeve gjinore Premte 23.07.2021 9.00
2 Komisioni i Financave,Buxhetit dhe Aseteve Publike Premte 23.07.2021 9.30
3 Komisioni i rendit publik dhe mbrojtjes civile Premte 23.07.2021 10.00

Axhenda e Mbledhjeve Këshillit Bashkiak Vau Dejës 25.06.2021

 

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1 Komisioni i mandateve Ejte 24.06.2021 9.00
2 Komisioni i sherbimeve sociale,strehimit dhe çeshtjeve gjinore Ejte 24.06.2021 9.30
3 Komisioni i Financave,Buxhetit dhe Aseteve Publike Ejte 24.06.2021 11.00

 

 

Axhenda e Mbledhjeve Këshillit Bashkiak Vau Dejës 26.05.2021

 

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1 Komisioni i mandateve Marte 25.05.2021 9.00
2 Komisioni i sherbimeve sociale,strehimit dhe çeshtjeve gjinore Marte 25.05.2021 9.30
3 Komisioni i Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit Marte 25.05.2021 10.00
4 Komisioni i rendit publik dhe mbrojtjes civile Marte 25.05.2021 10.30

Axhenda e Mbledhjeve Këshillit Bashkiak Vau Dejës 26.04.2021

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1 Komisioni i sherbimeve sociale,strehimit dhe çeshtjeve gjinore Ejte 22.04.2021 9.00
2 Komisioni i mandateve Ejte 22.04.2021 10.00

Axhenda e Mbledhjeve Këshillit Bashkiak Vau Dejës 26.03.2021

 

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1 Komisioni vleresimit te figurave tre shquara dhe emertesave Marte 23.03.2021 9.00
2 Komisioni Bujqesise,Pyjeve,Menaxhimit ujerave dhe mbrojtjes se mjedisit Marte 23.03.2021 9.30
3 Komisioni i sherbimeve sociale,strehimit dhe çeshtjeve gjinore Marte 23.03.2021 10.00
4 Komisioni Financave,Buxhetit dhe Aseteve Publike Marte 23.03.2021 10.30
5 Komisioni i rendit publik dhe mbrojtjes civile Marte 23.03.2021 11.00

Axhenda e Mbledhjeve Këshillit Bashkiak Vau Dejës 26.02.2021

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1 Komisioni i mandateve Enjte 25.02.2021 9.00
2 Komisioni Bujqesise,Pyjeve,Menaxhimit ujerave dhe mbrojtjes se mjedisit Enjte 25.02.2021 10.00
3 Komisioni i sherbimeve sociale,strehimit dhe çeshtjeve gjinore Enjte 25.02.2021 11.00
4 Komisioni Financave,Buxhetit dhe Aseteve Publike Enjte 25.02.2021 12.00

Axhenda e Mbledhjeve Këshillit Bashkiak Vau Dejës 26.01.2021

Grafiku i mbledhjes së komisioneve: 

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1 Komisioni i sherbimeve sociale,strehimit dhe çeshtjeve gjinore Hënë 25.01.2021 9.00
2 Komisioni Bujqesise,Pyjeve,Menaxhimit ujerave dhe mbrojtjes se mjedisit Hënë 25.01.2021

10.00