Komisionet e Këshillit Bashkiak Vau Dejës

1.Komisioni Etikës, Standarteve dhe Apelimeve

 

-Sanije Salja – Kryetare

-Kusha Peci – Zv/Kryetare

-Loshe Geraj – Sekretare

 

2. Komisioni i Financave, Buxhetit, Pasurive Bashkiake, dhe Planifikimit të Zhvillimit Strategjiktë Bashkisë, Mbikqyrjes Financiare.

 

-Gjon Pleshaj – Kryetar

-Lorenc Pjetraj – Zv/Kryetar

-Angjelin Ndrekaj – Sekretar

 

3. Komisioni i Shërbimeve Publike, Transportit, Lëvizshmërisë Mjedisore, Parqeve dhe Rekreacionit, Parkingjeve

 

-Jak Cara – kryetar

-Gani Zagani – Zv/Kryetar

-Gëzim Lahi – Sekretar

 

4. Komisioni i Ekonomisë Vendore, Turizimit dhe Zhvillimit Rural

 

-Sanije Salja – Kryetar

-Frano Prenga – Zv/Kryetar

-Rita Lazri – Sekretare

5. Komisioni i Zhvillimit Hapësinor, Infrastrukturës dhe Strehimit

 

-Franga Kola – Kryetar

– Rita Preçi –Zv/ Kryetar

-Majlinda Ndreca – Sekretar

 

6. Komisioni i Sigurisë Publike, Emergjencave Civile dhe Rehabilitimit

 

-Jak Cara – Kryetar

-Frano Ndoja – Zv/Kryetar

-Afrim Kapidanja – Sekretar

 

7. Komisioni i Mirëqënies Sociale, Rinisë, Barazisë Gjinore, Mosdiskriminimit, Drejtave të Njeriut

 

-Frano Ndoja – Kryetar

-Albina Livadhi – Zv/Kryetar

-Lush Doçi – Sekretar

 

8. Ngritjen e Komisionit Shëndetësisë, Veterinarisë, Mjedisit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit

 

-Kusha Peci – Kryetar

-Rita Lazri – Zv/Kryetar

-Paskualina Preçi – Sekretar

 

9. Komisioni i Bujqësisë, Pyjeve, Menaxhimit të ujrave, Mbrojtjes së Mjedist dhe Biodiversitetit

 

-Sulejman Hasmegaj – Kryetar

-Gani Zagani – Zv/Kryetar

-Aleko Dodani – Sekretar

 

10. Komisioni i Arsimit, Sporteve

 

-Sanije Salja – Kryetar

-Frano Ndoja – Zv/Kryetar

-Rita Preçi – Sekretar

 

11. Komisioni i Kulturës, Trashëgimisë Kulturore, Dhënies së Titujve, Emërtimeve

 

-Frano Ndoja – Kryetar

-Gani Zagani – Zv/Kryetar

-Afrim Kapidanja – Sekretar

 

12. Komisioni i Qeverisë Elektronike dhe Teknologjisë së Informacionit

 

-Kristiana Kovaçi – Kryetare

-Nin Curej – Zv/Kryetar

-Sander Nikolli – Sekretar

 

13. Komisioni për Marrëdhënjet me jashtë dhe Integrimin Europian

 

-Davida Huba – Kryetare

-Ermir Tahiri – Zv/Kryetar

-Ded Dukaj – Sekretar

 

14.Komisioni i Mandateve

 

-Lorenc Pjetraj-Kryetar

-Davida Huba-Zv/kryetar

-Agim Sulejmani-Sekretar