Aktet për të cilët është e detyrueshme zhvillimi i konsultimit publik

Aktet për të cilët është e detyrueshme zhvillimi i konsultimit publik

Ligji “Për njoftimin dhe konsultimin publik” rregullon procesin e njoftimit dhe të konsultimit publik të projektligjeve, projektdokumenteve strategjike kombëtare dhe vendore, si dhe politikave me interes të lartë publik. Të detyrueshme për konsultim janë:
buxheti dhe ndryshimet e tij (programet buxhetore afatmesme dhe projektbuxhetet vjetore)
taksat e tarifat vendore

Tjetërsimi ose dhënia në përdorim të pronave të tretëve
Rregullorja e brendshme e funksionimit të këshillit të bashkisë
Normat, standardet dhe kriteret për rregullimin dhe disiplinimin e funksioneve të këshillit të bashkisë që i janë dhënë atij me ligj,

Si dhe për mbrojtjen e garantimin e interesit publik
Për më shumë informacion, në faqen zyrtare të internetit: https://www.vaudejes.gov.al/