Njoftimi për nismën vendimmarrëse me pjesëmarrje

Njoftimi për nismën vendimmarrëse me pjesëmarrje

Projekt aktin dhe relacionin shpjegues për tu konsultuar me publikun mund ta gjeni në faqen e internetit
Brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për procesin e njoftimit e të konsultimit publik, mund të dorëzoni komente dhe rekomandime me postë në adresën: Bashkia Vau Dejes, rruga “Qafa e gurit”, ose me postë elektronike në adresën: mersilda.meti@vaudejes.gov.al info@vaudejes.gov.al

Vendi, data dhe ora e konsultimit me publikun është në faqen zyrtare të internetit: https://www.vaudejes.gov.al/njoftime/