Standartet dhe procedurat për të bërë kërkesë për informim

Kërkesa për informim bëhet me shkrim dhe dërgohet dorazi pranë Zyrës së Integruar me Një Ndalesë, me postë në adresën: Bashkia Vau Dejes ,Rruga” Qafa e Gurit” Vau Dejës, me postë elektronike në adresën:  mersilda.meti@vaudejes.gov.al ose info@vaudejes.gov.al ose me anë të portalit “Pyetshtetin.al” , duke paraqitur saktë identitetin e kërkuesit dhe nënshkrimin e tij.

Kërkesa për informim duhet të përmbajë:
1. emrin dhe mbiemrin e kërkuesit;
2. adresën postare ose elektronike ku kërkohet të dërgohet informacioni;
3. përshkrimin e informacionit që kërkohet;
4. formatin në të cilin preferohet informacioni;
5. çdo të dhënë që kërkuesi gjykon se mund të ndihmojë në identifikimin e informacionit të kërkuar;