VENDIMET 2024

31.Vendim për dhënien e ndihmës financiare të menjëhershme familjeve të dëmtuara nga tërmeti i dt.26.11.2019

30.Vendim mbi ndryshimin e VKB nr 91 datë 21.12.2023

29.Vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Mars 2024

28.Vendim për humbjen e mandatit të anëtarit të Këshillit të Bashkisë Vau Dejës

27.Vendim për dhënien në përdorim me afat 9-vjecar sipërfaqen pyjore prej 2.02ha

25.Vendim për miratimin e planit të masave për parandalimin dhe shuarjen e zjarreve në fondin pyjor e kullosor për vitin 2024

24.Vendim për miratimin e programit të transparencës në Bashkinë Vau Dejës

23.Vendim mbi miratimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2025-2027 për Bashkinë Vau Dejës

22.Vendim për ndryshimin e VKB nr 91 datë 21.12.2023

21.Vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Shkurt 2024

19.Vendim për dhënien në përdorim të sipërfaqes pyjore prej 0.03 ha dhe rrugë kalimi 0.311 km në ngastren nr 15 b

18.Vendim për dhënien në përdorim të sipërfaqes prej 0.0205 ha në ngastrën nr 131/a

14.Vendim mbi dhënien e shtesës mbi pagë për punë të vështira e të dëmshme për shëndetin e punonjësve për vitin buxhetor 2024

13.Vendim për miratimin shtesë plani në buxhetin e Bashkisë Vau Dejës të miratuar me vkb-në nr.91, datë 21.12.2023 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2024 dhe programit buxhetor afatmesëm perfundimtar 2024-2026, numrin e punonjësve të Bashkisë Vau Dejës

12.Vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Janar 2024

11.Vendim për humbjen e mandatit të Këshillit të Bashkisë Vau Dejës

10.Vendim për dhënien e titullit “Qytetar Nderi” i Bashkisë Vau Dejës, Presidentit të Republikës së Shqipëris, Z. Bajram Begaj

8.Vendim për miratimin e listës së kullotave të gatshme për kullotje dhe kositje bari dhe të pyjeve që kulloten per vitin 2024

7.Vendim për miratimin e listës së ngastrave/nëngastrave pyjore të gatshme për dhënie në përdorim për vitin 2024

6.Vendim për miratimin e linjave të rregullta rrethqytetëse të transportit të udhëtarëve

3.Vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Dhjetor 2023

2.Vendim për miratimin e kritereve për familjet në nevoj që do trajtohen me ndihmë ekonomike duke përdorur deri në 6% të fondit të ndihmës ekonomike për vitin 2024

 1.Vendim për miratimin e listës së kërkuesve për programin  e strehimit social “Përmirësimi i kushteve të banesave ekzistuese dhe zonave të papërshtatshme”