Procedurat e ankimimit lidhur me procesin e këshillimit me publikun

Procedurat e ankimimit lidhur me procesin e këshillimit me publikun

Ku palët e interesuara, mendonjnë se i është cënuar e drejta për njoftim dhe kosultim publik, mund të ankohen:
pranë Kryetarit të Bashkisë Shkodër në mark.babani@vaudejes.gov.al  në info@vaudejes.gov.al , ose me postë në Bashkia Vau Dejës, rruga “Qafa e Gurit”, Vau Dejes, kur project akti nuk është miratuar ende pranë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në adresën info@idp.al ose me postë në rruga “Abdi Toptani”, Nd.5, kodi postar 10101, Tiranë, brenda 30 ditëve nga data e miratimit të aktit.
Me marrjen e ankesës, Bashkia Vau Dejes, merr masa për korrigjimin dhe reflektimin e vëretjeve të paraqitura, njofton palën e interesuar për masat e marra si dhe e fton të japë komentet dhe rekomandimet për projektaktin.