Kërkesa për informim

1.Të dhënat e kordinatorit për të drejtën e informimit

2.Standartet dhe procedurat që duhen ndjekur për të bërë kërkesë për informim dhe ankesë

3.Rregjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

4.Informacioni I dhënë më parë

5.Trajtimi I kërkesave për informacion

6.Kufizimi I së drejtës së informimit

7.Tarifa për dhënien e informacionit (nëse ka)

8.Informacionet dhe dokumentet që kërkohen  shpesh