VENDIMET 2022

96.Vendim për miratimin e shpërndarjes së fondit në buxhetin e Bashkisë Vau Dejës për vitin 2022

95.Vendim për miratimin me shkrim për vazhdimin e proçedurave të heqies nga fondi pyjor të një sipërfaqe prej 0.2 ha në ngastren nr 12 ekonomia pyjore Gjader Kir

94.Vendim për miratimin e dhënies në përdorim me afat 10-vjecar sipërfaqen pyjore prej 0.7175 ha

93.Vendim për dhënien e ndihmës financiare familjeve të dëmtuara nga reshjet me intensitet te larte të dt.20.11.2022

92.Vendim për miratimin e listës së përfituesve dhe vlerës së subvencionit të qirasë për aplikuesit në programin e “subvencionin e qiras së tregut të lirë”

91.Vendim për vazhdimsin dhe vlerën e përfitimit të Z.Dashamir Staf Kurtaj në programin social të strehimit

90.Vendim mbi pranimin e të moshuarit Z.Gac Krypca në qendren e perkujdesit rezidencial për të moshuarit “BESA”, Barbullush

89.Vendim për miratimin e dhënies së bursës për vitin e dytë e lart, në shkollen e arsimit të mesëm profesional, për vitin 2022-2023

88.Vendim për miratimin e dhënies së bursës për vitin e parë

87.Vendim për miratimin e planit te aktiviteteve të Këshillit Bashkiak Vau Dejës për vitin 2023

86.Vendim për miratimin e projekteve prioritare të investimeve të Bashkisë Vau Dejës për vitin 2023

85.Vendim për miratimin e kalendarit të përgaditjes së programit buxhetor afatmesëm 2024-2026 dhe buxhetit vjetor 2024 të Bashkisë Vau Dejës

84.Vendim për miratimin e buxhetit të vitit 2023 dhe programit buxhetor afatmesem përfundimtar 2023-2025

83.Vendim për miratimin e pagave për funksionaret e zgjedhur dhe emëruar

82.Vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Nëntor 2022

81.Vendim për miratimin e rishikimit të planit të përgjithshem vendor me proçedur të thjeshtuar 

80.Vendim për dhënien me qira të sipërfaqes prej 190m2

79.Vendim mbi lënien në fuqi të nivelit të gjobave për vitin 2023

78.Vendim mbi lënien në fuqi të nivelit të taksave dhe tarifave vendore për vitin 2023 

76.Vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Tetor 2022

75.Vendim për ndryshimin e vendimit nr 35 datë 26.05.2022 të marrjes me qira me afat 9-vjecar të sipërfaqes pyjore prej 2.1 ha

74.Vendim për dhënien e ndihmës financiare familjeve të dëmtuara nga tërmeti i dt 26.11.2019

73.Vendim për dhënien në përdorim me afat 10-vjecar sipërfaqen pyjore prej 22.07 ha

69.Vendim për dhënien në përdorim me afat 10-vjecar sipërfaqen pyjore prej  1.211 ha

68.Vendim për dhënien në përdorim me afat 10-vjecar sipërfaqen pyjore prej 0.6447 ha

67.Vendim për dhënien në përdorim me afat 10-vjecar sipërfaqen pyjore prej 2.0 ha

66.Vendim për miratimin e rregullores për ngritjen, funksionimin dhe ndërveprimin e strukturave komunitare në Vau Dejës

65.Vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Shtator 2022

64.Vendim për dhënien e ndihmës financiare familjeve të dëmtuara nga reshjet me intensitet te larte të dt.10.09.2022

63.Vendim për miratimin e rishpërndarjes të buxhetit të Bashkisë Vau Dejeës për vitin 2022

62.Vendim mbi dhënien në përdorim të sipërfaqes pyjore prej 3.9 Ha me afat 10-vjecar

61.Vendim për ndryshimin e vendimit nr.57 dt 26.10.2020 të afatit të marrjes me qira nga 9 vjecar në 10 vjecar sipërfaqen pyjore prej 0.347 Ha

60.Vendim mbi dhënien në përdorim me afat 10-vjeçar sipërfaqen pyjore prej 1.161 Ha

59.Vendim mbi dhënien në përdorim me afat 9-vjeçar sipërfaqen pyjore prej 0.963 Ha

58.Vendim mbi dhënien në përdorim me afat 9-vjeçar sipërfaqen pyjore prej2.733 Ha

57.Vendim mbi dhënien në përdorim me afat 10-vjeçar sipërfaqen pyjore prej 413.728 Ha

56.Vendim mbi dhënie pëlqim ne parim, për dhënien me qira me anë të konkurimit të sipërfaqes prej 37.48 Ha

55.Vendim mbi dhënien e ndihmës financiare familjeve të demtuara nga zjarri për vitin 2020 & 2021 & 2022

54.Vendim mbi dhënien e ndihmës financiare familjes së Z. Jak Pjeter Cara që i është demtuar banesa si pasoje e zjarrit të rene me dt.19.08.2022

53.Vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Gusht 2022

52.Vendim për miratimin e mandatit të anëtarit të Këshillit  të Bashkisë Vau Dejës Z. Bujar Zija Puka

51.Vendim për miratimin e rishpërndarjes të buxhetit të Bashkisë Vau Dejës për vitin 2022

50.Vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Korrik 2022

49.Vendim mbi dhënien e shtesës mbi pagë për punë të vështira e të dëmshme për shëndetin e punonjësve për vitin buxhetor 2022

48.Vendim për miratimin e projekt-dokomentit të parë të programit buxhetor afatmesëm 2023-2025

47.Mbi vendimin  Nr.47 datë 27.07.2022 të Kshillit Bashkiak Vau Dejës

46.Vendim mbi pranimin e të mushuarit Z.Dedë Çuni ne qendren e përkujdesit rezidencial për të mushuarit “BESA”, Barbullush

45.Vendim mbi pranimin e të mushuarës Zj.Dila Helmeza në qendren e përkujdesit rezidencial për të mushuarit “BESA”, Barbullush

44.Vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Qershor 2022

43.Vendim për pjesëmarrjen e Bashkisë Vau Dejës në subjekte me kompetenca të përbashkëta me qëllim kryerjen e shërbimeve të furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura

42.Vendim për lirimin e hapësirës publike të zënë në kundërshtim me ligjin, në fshatin Kosmac, pasuria nr 649, zk2236

41.Vendim për miratimin e rregullores së brëndshme për shfrytëzimin e hapësirave publike

40.Vendim për krijimin, organizimin dhe funksionimin e shërbimit vullnetar të Bashkisë Vau Dejës

39.Vendim për miratimin e planit të masave për parandalimin dhe shuarjen e zjarreve në fondin Pyjor e Kullosur për vitin 2022

38.Vendim për miratimin e mbarimit përpara afatit të mandatit të anëtarit të Këshillit të Bashkisë Vau Dejës Z.Agim Sulejmani

37.Vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Maj 2022

36.Vendim për dhënien në përdorim me afat 10-vjecar sipërfaqen pyjore prej 1.8622 ha

35.Vendim për dhënien në përdorim me afat 9-vjecar siperfaqen pyjore prej 2.1 ha

34. Vendim për rishikimin e vendimit të Këshillit Bashkiak Nr.10, datë 25.02.2022, “Për miratimin në parim të listës së pasurive të llojit “Kullotë” të gatshme për dhënien në përdorim”

33.Vendim për miratimin e rishpërndarjes të buxhetit të bashkisë Vau Dejës për vitin 2022

32.Vendim mbi pranimin e të moshuarës Znj Ganxhe Palushi në qendren e përkujdesit rezidencial për të moshuarit “BESA”, Barbullush

31.Vendim për miratimin e sistemit te pikëzimit për programin e strehimit 

30.Vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Prill 2022

29.Vendim për ndryshimin e vendimit nr.13 datë 25.02.2022 për ndryshim afati të marrjes me qira nga 9-të vjecar në 10-të vjecar sipërfaqen pyjore prej 1.9885 ha “Për qëllime pushimi,argëtimi,shendetsore,shoqërore dhe për veprimtari turistike kampingje etj, si dhe për ndërtim restoranti” ne ekonomine pyjore Gomsiqe.

28.Vendim për ndryshimin e vendimit nr 19 datë 28.03.2022 për ndryshim afati të marrjes me qira nga 9 vjecar në 10 vjecar sipërfaqen pyjore prej 4.4 ha për qëllime pushimi,argëtimi,shëndetsore,shoqërore dhe për vëprimtari turistike,kampingje në ngastrat nr.6 dhe 17 në ekonominë pyjore Karmë

27.Vendim për dhënien në përdorim me afat 10 vjecar sipërfaqen pyjore prej 1.3339 ha për qëllime pushimi,argëtimi,shëndetsore,shoqërore dhe për vëprimtari turistike,kampingje dhe bën pjesë ne ngastrën nr.106 në ekonomine pyjore Gomsiqe

26.Vendim për dhënien në përdorim me afat 10 vjecar sipërfaqen pyjore prej 1.02 ha për qëllime pushimi,argëtimi,shëndetsore,shoqërore dhe për vëprimtari turistike,kampingje dhe bën pjesë ne ngastrën nr.39a në ekonomine pyjore Gomsiqe

25.Vendim për miratimin e vlerës maksimale të subvencionit të qirasë në tregun e lirë për vitin 2022, për familjet qe perfitojnë subvencionin e qirasë në tregun e lirë, sipas strukturave përkatese të banesave

24.Vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike ng fondi i kushtëzuar për muajin Mars 2022

23. Vendim per krijimin e shoqërisë “ZADRIMA AGRIKULTURE” Shpk, si person juridik në pronësi të Bashkisë Vau Dejës dhe miratimin e akteve të themelimit

22.Vendim per një shtese ne vendimin nr.69 datë 23.12.2021 për trajtim me bursë të plotë për vitin e parë, në shkollat e arsimit të mesëm profesional, për vitin 2021-2022

20. Vendim për miratimin e tavaneve buxhetore të vitit 2023 dhe tavaneve të programit buxhetor afatmesem 2023-2025

19.Vendim “Per dhenien ne perdorim me afat 9 vjecar siperfaqen pyjore prej 4.4 ha per qellime pushimi,argetimi,shendetsore,shoqerore dhe per veprimtari turistike ,kampingje (kende lojrash,mjedise sportive,shlodhese etj”,dhe hen pjese ne ngastrat nr.6 dhe 17 ne ekonomine pyjore Karme

18.Vendim “Per dhenien ne perdorim me afat 9 vjecar siperfaqen pyjore prej 0.2016 ha per qellime pushimi,argetimi,shendetsore,shoqerore dhe per veprimtari turistike ,kampingje (kende lojrash,mjedise sportive,shlodhese etj”,ben  pjese  ne ngastren  nr.7a  ne ekonomine  pyjore Shosh  2.  

17. Vendim mbi miratimin e ndryshimit të emërtimit të segmenteve të rrugëve në fshatin Mjedë, Bashkia Vau Dejës

16.Vendim “Per ndryshimin e VKB nr.42 datë 28.06.2021 për miratimin e ngritjes së komisionit të strehimit”

15.Vendim për dhënie ndihme financiare familjes së z.Nikoll Pecaj që i është dëmtuar banesa si pasojë e zjarrit të rënë me dt.24.02.2022

14.Vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Shkurt 2022

13.Vendim për dhënien ne përdorim të ngastrës nr.45 me siperfaqe prej 1.9885 ha në ekonominë pyjore Gomsiqe “Për qëllime pushimi,argëtimi,shëndetsore,shoqërore dhe për veprimtari turistike kampingje etj, si dhe për ndërtim restoranti”.

12.Vendim për miratimin e rinovimit të kontratës së dhënies me qira të fondit pyjor për antene te telefonisë celulare në ngastrën 118b,Ek.Pyjore Shllak 2, subjektit “ALBtelecom” sh.a

11.Vendim për miratimin e rinovimit te kontratës së dhënies me qira të pasurisë nr 663 (pjesë), Zk nr 2708, per antenë celulare, ne fshatin Mnelë e Vogël, subjektit “ALBtelecom” Sha.

9.Vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar per muajin Janar 2022.

8.Vendim për miratim vendosje antene transmetimi audio të komunitetit

7.Vendim për miratim antenë radiofonike dhe televizive në ngastren nr.14a në ek.pyjore Bushat Berdice me siperfaqe 0.0205 ha

6.Për miratimin e listës së ngastrave nëngastrave të gatshme për dhëne në përdorim

5.Vendim “ Për miratimin e listës së kullotave të gatëshme për kullotje dhe kositje bari dhe e pyjeve që kulloten

4.Vendim “ Për miratimin e vazhdimit të procedures për transferimin në pronësi të Bashkisë Vau Dejës, të pasurisë nr.371, Zk nr.3506, e llojit pa fryt, në fshatin Stajkë”

3.Vendim “për miratimin e ndërhyrjeve për përmirësimin e kushteve të banimit në lagjet Kinoklub, NFP, Lisen, Drita, Mllojë (vazhdim i rehabilitimit , të banesave me ish eternit)”

2.Vendim”mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Dhjetor 2021’’

1.Vendim për miratimin e kritereve për famljet në nevojë që do trajtohen me ndihmë ekonomike duke përdorur deri në 6% , të fondit të ndhmes ekonomike