VENDIMET 2023

103.Vendim për shtesën e transfertës së pakushtëzuar të Bashkisë Vau Dejës sipas aktit normativ nr.6 dt.14.12.2023

102.Vendim për vazhdimsinë dhe vlerën e përfitimit të z. Ardjan Jak Lekaj në programin social të strehimit

101.Vendim për miratimin e përfitimit dhe vlerës së subvencionit të qirasë për Z.Ndrec Tanushi 

97.Vendim për dhënien ndihmë financiare familjes së Z.Bardhok Lazer Nika që i është dëmtuar banesa si pasoj e stuhisë së datës 05.11.2023

96.Vendim për miratimin e dhënies së bursës për vitin e dytë e lart, në shkollat e arsimit të mesëm profesional, për vitin 2023-2024

95.Vendim për miratimin e dhënies së bursës për vitin e parë, në shkollen e arsimit të mesëm profesional, për vitin 2023-2024

94.Vendim për miratimin e planit të aktiviteteve të Këshillit Bashkiak Vau Dejës për vitin 2024

93.Vendim për miratimin e projekteve prioritare të investimeve në Bashkinë Vau Dejës për vitin buxhetor 2024

92.Vendim për miratimin e kalendarit të përgaditjes së programit buxhetor afatmesëm 2025-2027 dhe buxhetit vjetor 2025 të Bashkisë Vau Dejës

91.Vendim për miratimin e buxhetit të vitit 2024 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2024-2026, numrin e punojësve për Bashkine Vau Dejës

90.Vendim mbi miratimin e nivelit të pagave për funksionarët e zgjedhur e të emëruar, nënpunes civil dhe punonjësit administrativ të Bashkisë Vau Dejës për vitin 2024

89.Vendim mbi dhënien e ndihës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Nentor 2023

87. Vendim i rishyrtimit të vendimit nr 38, datë 28.04.2023

86.Vendim për miratimin e kritereve dhe procedurave të përzgjedhjes së anëtarve të Këshillit vendor të rinisë dhe menyrës së organizimit dhe funksionimit të tij

85.Vendim për shtyrjen e afatit të nivelit të gjobave sipas vendimit të KB nr.65 datë 26.11.2021

84.Vendim për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin e Këshillit Bashkise nr.71 datë 26.11.2020

83.Vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Tetor 2023

82.Vendim mbi miratimin e mandatit të anëtarit të këshillit të Bashkisë Vau Dejës Z.Besmir Mhilli Kapaj

81.Vendim per miratimin e sistemit te pikëzimit për programin e strehimit social per vitin 2023

80.Vendim për miratimin e ndryshimit të VKB nr.33 dt 28.04.2023 për ngritjen e komisionit të strehimit

79.Vendim për një korigjim gabimi material në vendimin nr. 62, datë 26.10.2020 të Këshillit Bashkiak

77.Vendim për rishikim i projekt vendimit nr 40, datë 24.08.2021, Dhënie pëlqimi në parim për dhënie në përdorim me anë te konkurimit me afat deri 10-vjet të sipërfaqes prej 735 m2

76.Vendim për dhënien në përdorim me afat deri në 9-vjet sipërfaqen pyjore prej 1.1 ha

75.Vendim për ndryshimin emërtimi të segmentit të rrugës “Dodaj” fshati Bushat, Nj.A Bushat, Bashkia Vau Dejës, në rrugen “Gjon Ndoci” fshati Bushat Bashkia Vau Dejës

73.Vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Shtator 2023

72.Vendim mbi dhënien e ndihmës financiare të menjëhershme familjeve të dëmtuara nga tërmeti i dt.26.11.2019

71.Vendim mbi miratimin e objektit “Rikunstruksion i urës pasarele HD 80 ml ” në fshatin Mnelë me fondet e akorduara në programin “Emirgjenca Civile”

69.Vendim mbi miratimin e komisioneve të përhershme të këshillit të Bashkisë Vau-Dejës

68.Vendim mbi pranimin e të moshuarit Z.Hile Ndokaj në qendren e përkujdesit rezidencial për të moshuarit “BESA”, Barbullush

67.Vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Gusht 2023

65.Vendim për dhënien në përdorim me afat 10-vjecar sipërfaqen pyjore prej 0.141

64.Vendim për dhënien në përdorim me afat 10-vjecar sipërfaqen pyjore prej 1.236 KM

63.Vendim mbi pranimin e të moshuarit Z.Myftar Zagani në qendren e përkujdesit rezidencial për të Moshuarit “BESA” ,Barbullush

62.Vendim për miratimin e ndryshimit të nivelit të pagave për policinë Bashkiake të Bashkisë Vau Dejës për vitin 2023

61.Vendim për miratimin e dorëheqjes së antarit të Këshillit të Bashkisë Vau Dejës

60.Vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Korrik 2023

59.Vendim për miratimin e planit të mbarështimit të ekonomive pyjore Gomsiqe dhe Drin Gjadër Kirë në administrim të Bashkisë Vau Dejës

58.Vendim për miratimin e ndryshimit të nivelit të pagave për funksionarët e zgjedhur e të emëruar

57.Vendim për miratimin e shtesës së planit në buxhetin e Bashkisë Vau Dejës për vitin 2023

56.Vendim për miratimin shtesë plani në buxhetin e Bashkisë Vau Dejës të miratuar me VKB nr.84, datë 23.12.2023

55.Vendim për miratimin e fazes pare PBA 2024-2026

54.Vendim mbin dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Qershor 2023

53.Vendim për miratimin e ndryshimit të nivelit të pagave për funksionarët e zgjedhur e të emeruar,nën punësit civil dhe punonjësit civil dhe punonjësit administrativ të Bashkisë Vau Dejës për vitin 2023

52.Vendim për miratimin e shpërndarjes të buxhetit të Bashkisë Vau Dejës për vitin 2023

51.Vendim mbi rishikimin e VKB Nr.37 “Mbi dhënien e ndihmës financiare familjes së Z.Faik Dan Shegaj që i është dëmtuar banesa si pasoj e zjarrit të rënë me dt.22.03.2023”

50.Vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Maj 2023

49.Vendim mbi miratimin e mandateve të Këshilltarëve të Bashkisë Vau Dejës Znj.Gjovana Corri, Znj.Regjinë Shelqetja, Z.Gjon Marku

48.Vendim për zgjedhjen e përfaqsuesve të Këshillit Bashkiak në Këshillin e Qarkut Shkodër

47.Vendim për zgjedhjet e komisionit të votimit për përfaqsuesit e antarëve të Këshillit të Qarkut

46.Vendim për zgjedhjen e zëvendes Kryetarit të Këshillit të Bashkisë Vau Dejës, Znj. Paola Pleshaj

45.Vendim për zgjedhjen e zëvendes Kryetarit të Këshillit të Bashkisë Vau Dejës, Z. Frano Prenga

44.Vendim për zgjedhjen e Kryetarit të Këshillit

43.Vendim për zgjedhjen e komisionit të votimit për Kryetar dhe Zëvendës Kryetarin e Këshillit Bashkiak

42.Vendim për miratimin e mandateve të Këshilltarëve

41.Vendim mbi mbledhjen e parë rë konstituimit të Këshillit Bashkiak Vau Dejës

40.Vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Prill 2023

39.Vendim për miratimin e planit të masave për parandalimin dhe shuarjen e zjarreve në fondin Pyjor e Kullosor për vitin 2023

34.Vendim për miratimin e vlerës maksimale të subvencionit të qirasë në tregun e lirë për vitin 2023

33.Vendim për miratimin e ngritjes së Komisionit të Strehimit 

32.Vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Mars 2023

31.”Vendim për dhënien e titullit “Qytetar Nderi” i Bashkisë Vau Dejës, Z. Romeo Zuppa, Z. Santi Di Gangi, Zj. Maria Pia Zuppa, Z. Silvio Sibille, Z. Llesh Frroku dhe të ndjerit Shykri Kapllani” 

30.Vendim për dhënien e ndihmës financiare familjes së z.Veli Hamid Haxhija që i është dëmtuar banesa si pasoje e zjarrit të rënë me dt 08.02.2023

27.Vendim për dhënien pëlqimi ne parim, për dhënie në përdorim me afat deri 10 vjet sipërfaqen prej 2590 m2

26.Vendim për dhënien pëlqimi ne parim, për dhënie në përdorim me afat deri 10 vjet sipërfaqen prej 3925 m2

24.Vendim për dhënien në përdorim me afat 10 vjecar sipërfaqen pyjore prej 1.13ha

23.Vendim për dhënien në përdorim me afat 10 vjecar sipërfaqen pyjore prej 0.81ha

22.Vendim për dhënien në përdorim me afat 10 vjecar sipërfaqen pyjore prej 0.66ha

21.Vendim për miratimin e rishpërndarjes të buxhetit të Bashkisë Vau Dejës për vitin 2023

20.Vendim për miratimin e tavaneve buxhetore të vitit 2024 dhe tavaneve të programimit buxhetor afatmesëm 2024-2026

19.Vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Shkurt 2023

15.Vendim për dhënien e shtesës mbi pagë për punë të veshtira e të dëmshme për shendetin e punonjësve për vitin buxhetor 2023

13.Vendim për dhënien në përdorim me afat 10 vjecar sipërfaqen pyjore prej 1.25 ha

12.Vendim për dhënien në përdorim me afat 10 vjecar sipërfaqen pyjore prej 0.5 ha

11.Vendim për dhënien në përdorim me afat 10 vjecar sipërfaqen pyjore prej 0.126 ha

10.Vendim për dhënien në përdorim me afat 10 vjecar sipërfaqen pyjore prej 0.22 ha

9.Vendim mbi miratimin e marrëveshjes për krijimin e subjektit të kompetencave të përbashkëta të ujësjellësit-kanalizimeve dt.19.01.2023

8.Vendim mbi pranimin e të moshuarit Z.Gjon Rroku

7.Vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Janar 2022

6.Vendim për rishqyrtim i vendimit nr 38, datë 28.06.2021, të Këshillit Bashkiak

5.Vendim për miratimin në parim të listës së pasurive te llojit “kullotë”, të gatshme për dhënie në përdorim

4.Vendim për miratimin e listës së kullotave të gatëshme për kullotje dhe kositje bari dhe pyjeve që kulloten

3.Vendim për miratimin e listës së ngastrave/nëngastrave pyjore të gatshme për dhënien në përdorim

2.Vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar për muajin Dhjetor 2023

1.Vendim mbi kriteret për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar deri ne 6% për vitin 2023