Ushqimi dhe Veterinaria

Pajisje me certifikatë shëndetësore veterinare për gjedhët 5 ditë
Pajisje me certifikatë shëndetësore veterinare për bagëtitë e imta 5 ditë
Pajisje me certifikatë shëndetësore veterinare për derrin 5 ditë
Pajisje me certifikatë shëndetësore veterinare për shpendët 5 ditë
Pajisje me certifikatë shëndetësore veterinare te nënprodukteve të qumështit 5 ditë
Pajisje me fletë shoqërimi për analiza 20 ditë