Prona

Dhënie me qera e aseteve te Bashkise per siperfaqe nen 200 m2

Lista e dokumentave :

Lista e dokumentave : – Kërkesë me shkrim
– Plan Biznesi i subjektit
– Ofertë për tarifën e qirasë
– Genplan i asetit (ndërtesë ose truall)
– Ekstrakt i QKB
Afati kohor i dhënies së shërbimit – 17 ditë pune
Vendi :  Aplikimi  behet tek Z1N

Dhënie me qera e aseteve te Bashkise për sipërfaqe mbi 200 m2

Lista e dokumentave :
– Kërkesë me shkrim
– Plan Biznesi i subjektit
– Ofertë për tarifën e qirasë
– Genplan i asetit (ndërtesë ose truall) nga urbanistika e Bashkisë dhe konfirmimi nga Prefektura
– Ekstrakt i QKB
Afati kohor i dhënies së shërbimit – 10 ditë pune
Vendi : Aplikimi  behet tek Z1N

Dhënie me qera e aseteve te Bashkise për pajisje teknologjike

Lista e dokumentave :
-Kërkesë me shkrim
– Plan Biznesi i subjektit
– Ofertë për tarifën e qirasë
– Përshkrimi i asetit
– Ekstrakt i QKB
Afati kohor i dhënies së shërbimit – 101 ditë pune
Vendi : Aplikimi  behet tek Z1N

Dhënie me enfiteozë e aseteve të Bashkisë

Lista e dokumentave :
– Kërkesë me shkrim
– Plan Biznesi i subjektit
– Ofertë për tarifën e qirasë
– Përshkrimi i asetit
– Genplan i asetit (ndërtesë ose truall) nga urbanistika e Bashkisë dhe konfirmimi nga Prefektura
– Niveli i shpenzimeve
– Planin e investimeve
– Ekstrakt i QKB
Afati kohor i dhënies së shërbimit – 101 ditë pune
Vendi : Aplikimi  behet tek Z1N

Pajisje me konfirmim kufizim prone private me pronë shtetërore

Lista e dokumentave :
– Kërkesë me shkrim
– Genplani i pronës (fotokopje)
– Mjet identifikimi
– Çertifikatë pronësie dhe kartele pasurie (fotokopje, të cilën e merr në hipotekë) Ose në mungesë të Certifikatës së pronësisë dhe Kartelë pasurie
– Plan Rilevimi (topograf privat) ose Harta e asaj zone që kërkohet (fotokopje, të cilën e merr tek Njesia Administrative ku është prona për të cilën ai kërkon informacion)
Afati kohor i dhënies së shërbimit – 30 ditë pune
Vendi : Aplikimi  behet tek Z1N

Pajisje me vërtetim trajtimi me tokë (arë) sipas ligjit nr. 7501

Lista e dokumentave :
– Kërkes me shkrim
– Fotokopje ID
– Ҫertifikatë familjare të datës 01.08.1991 ku janë ish-kooperative bujqesore ose ҫertifikatë familjare të datës 02.10.1992 kur jane ish -ndërmarrje bujqësore.
Afati kohor i dhënies së shërbimit – 15 ditë pune
Vendi : Aplikimi  behet tek Z1N