Taksa dhe Tarifa Vendore

Përfitim regjistrimi subjekti në zyrën e taksave dhe tarifave vendore
Pajisje me vërtetim të pagesës për taksat dhe tarifat vendore
Përfitim reduktimi të taksës familjare
Përfitim përjashtimi nga taksa e pastrimit dhe pagesa UKT (pensionist/invalid )

 

Pajisje me njoftim vlerësimi tarifor