Emergjenca Civile

Përfitim ndihme financiare në rast fatkeqësie natyrore

 

Lista e dokumentave :
– Kopje e kartës së identitetit
– Vendimi i Këshillit Bashkiak konfirmuar nga Prefekti
– Proçesverbal konstatimi
– Raport nga shërbimi gjeollogjik
Afati kohor i dhënies së shërbimit – 30 ditë
Vendi : Pranë Sektorit të Komunikimit dhe Pritjes së Qytetarëve në Bashkinë Vau Dejes