Tokë

Pajisje me vërtetim mbi përcaktimin e kategorisë së tokës bujqësore

Lista e dokumentave :
– Çertifikata e pronësisë
– Kartela e rifreskuar
– Hartë treguese
– Gen plan i pronës
Afati : 20 ditë pune
Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Vau Dejes

Pajisje me vërtetim që ka qenë anëtar I ish-kooperativës bujqësore deri më 01 Gusht 1991

Lista e dokumentave :
– Kopje e kartës së identitetit
– Çertificatë e vitit 01/08/1991
Afati : 5 ditë pune
Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë  Vau Dejes

Pajisje me vërtetim të tokës në pronësi/përdorim

Lista e dokumentave :
– Kopje e kartës së identitetit
– Akti marrjes së tokës në pronësi ose çertificatë pronësie
Afati : 5 ditë pune
Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Vau Dejes

Pajisje me vërtetim për ushtrim aktiviteti bujqësor dhe blegtoral

Lista e dokumentave :
– Kopje e kartës së identitetit
– Akti marrjes së tokës në pronësi ose çertificatë pronësie
Afati : 5 ditë pune
Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Vau Dejes

Pajisje me aktin e marrjes së tokës në pronësi
Pajisje me vërtetim për pagesën e taksës për tokën bujqësore dhe ndërtesën

Lista e dokumentave :
– Kopje e kartës së identitetit
– Akti marrjes së tokës në pronësi, çertificatë pronësie ose kontratë shitblerje.
Afati : 5 ditë pune
Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Vau Dejes

Dërgim dokumentacioni mbi studimin dhe përcaktimin e kategorisë së tokës
Pajisje me vërtetim që është furnizuar me tokë (për efekt dalje jashtë kufijve )

Lista e dokumentave :
– Kopje e kartës së identitetit.
– Çertificatë familiare 01 Gusht 1991.
Afati : 5 ditë pune
Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Vau Dejes

Pajisje me vërtetim që nuk është furnizuar me tokë bujqësore

Lista e dokumentave :
– Kopje e kartës së identitetit.
Afati : 5 ditë pune
Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Vau Dejes

Dërgim dokumentacioni për regjistrim fillestar tokë bujqësore

ë Vau Dejes