Projekt vendimet e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Vau Dejës me datë 23.09.2022

1.Projekt vendim për miratimin e mandatit të anëtarit të Këshillit Bashkiak Vau Dejës Z. Bujar Zija Puka.

2.Projekt Vendim”mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Gusht  2022’’

3.Projekt vendim mbi dhënie ndihmës financiare familjes së shtetasit  Jak Pjeter Cara, i dëmtuar nga djegia e banesës me datë 19.08.2022, banorë i Bashkisë Vau Dejes.

4.Projekt vendim mbi dhenien e ndihmes financiare familjeve të dëmtuara nga zjarri për vitin 2020,2021,2022.

5.Projekt vendim për dhënie pëlqimi në parim, per dhenie me qera të pasurisë nr.425 Zk nr.2993 dhe 3389, të llojit kullotë, pjesë të saj, perkatesisht siperfaqen prej 37.48 ha, pjese e pasurisë nr.425 ( sipas plan rilevimeve bashkelidhur) ne fshatin Plezhë, Shkjezë Nj.A Bushat, Bashkia Vau Dejes. Fusha e perdorimit te prones që jepet me qera të jetë “ Për ndertim teleferik pasgjerësh ose linjë tensionit , aerogjeneratorë dhe fotovoltaik ( Stacionet, bazamentet dhe objektet perkatese etj).

6.Projekt Vendim per dhenien ne perdorim me afat 10 vjeçar te siperfaqes pyjore prej 413.728 ha per aerogjeneratore ( stacionet, objektet perkatese etj) ne ekonomine pyjore Gomsiqe dhe Karmë)

7.Projekt Vendim “ per dhenien ne perdorim me afat 9 vjeçar te siperfaqes pyjore prej 2.733 ha per mbareshtimin e flores se eger dhe kultivimin e bimeve te ndryshme”

8.Projekt Vendim per dhenien ne perdorim me afat 9 vjeçar te siperfaqes pyjore prej 0.963 ha “per mbareshtimin e flores se eger dhe kultivimin e bimeve te ndryshme”

9.Projekt Vendim per dhenien ne perdorim me afat 10 vjeçar siperfaqen pyjore prej 1.161 ha per qellime pushimi, argetimi, shendetesore, shoqerore dhe per veprimtari turistike, kampingje kende lojerash, mjedise sportive, shlodhese etj) ne ngastren nr.41 ne ekonomine pyjore Gomsiqe.

10.Projekt vendim per dhenie ne perdorim me afat 10 vjeçar siperfaqen pyjore prej 22.07 ha per park fotovoltaik, aerogjeneratorë (stacionet, objektet perkatese etj) në ekonomine pyjore Drin Gjader Kir.

11.Projekt Vendim per ndryshimin e vendimit nr.57 datë 26.10.2020 te afatit te marrjes me qera nga 9 vjeçar ne 10 vjeçar siperfaqen pyjore prej 0.347 ha per qellime pushimi, argetimi, shendetesore, shoqerore dhe per veprimtari turistike, kampingje ( kende lojerash, mjedise sportive, shlodhese etj) ne ngastren nr.40/a ne ekonomine pyjore Shllak 1.

12.Projekt vendim per dhënien në perdorim me afat 10 vjeçar siperfaqen pyjore prej 3.9 ha per park fotovoltaik, aerogjeneratore(stacionet, subjektetperkateseetj.) në ekonomine pyjore Drin Gjader Kir.