Projekt vendimet e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Vau Dejës me datë 27.02.2023

 1. Projekt vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Janar 2023.
 2. Projekt Vendim “Për pranimin e të moshuarit Z. Gjon Rroku në Qendrën e Përkujdesit Rezidencial për të Moshuar, ‘BESA’ Barbullush”.
 3. Projekt vendim për miratimin e marrëveshjes për krijimin e subjektit të kompetencave të përbashkëta të ujesjellës kanalizimeve datë 19.01.2023, lidhur ndërmjet Bashkisë Vau Dejes dhe Ministrisë së Energjisë dhe Infrastruktures dhe Bashkive Malesi e Madhe, Pukë dhe Fushë Arrës.
 4. Projekt vendim per dhënien në perdorim me afat 10 vjeçar siperfaqen pyjore prej 0.22 ha “Për qëllime pushimi, argëtimi, shëndetësore, shoqërore dhe për veprimtari turistike, kampingje (kënde lojërash, mjedise sportive, shplodhëse, kulturore etj )në ekonominë pyjore Gomsiqe.
 5. Projekt vendim per dhënien në perdorim me afat 10 vjeçar siperfaqen pyjore prej 126 ha “Për qëllime pushimi, argëtimi, shëndetësore, shoqërore dhe për veprimtari turistike, kampingje (kënde lojërash, mjedise sportive, shplodhëse, kulturore etj në ekonominë pyjore Gomsiqe.
 6. Projekt vendim per dhënien në perdorim me afat 10 vjeçar siperfaqen pyjore prej 5 ha “Për qëllime pushimi, argëtimi, shëndetësore, shoqërore dhe për veprimtari turistike, kampingje (kënde lojërash, mjedise sportive, shplodhëse, kulturore etj )në ekonominë pyjore Gomsiqe.
 7. Projekt vendim per dhënien në perdorim me afat 10 vjeçar siperfaqen pyjore prej 1.25 ha “Për aerogjenerator (stacionet, objektet perkatese etj) dhe 7.487 ha rrugë për të lidhur me siperfaqen që do jepet në përdorim në ekonominë pyjore Gomsiqe
 8. Projekt vendim për ndryshimin e vendimit nr.26 datë 29.04.2022 të marrje s me qera me afat 10 vjeçar për arsye të ndryshimit të siperfaqes nga 1.02 ha në 1.21 ha për qëllime pushimi, argëtimi, shëndetësore, shoqërore dhe për veprimtari turistike, kampingje (kënde lojërash, mjedise sportive, shplodhëse, etj )në ngastren nr.39 a, në ekonominë pyjore Gomsiqe.
 9. Projekt vendim për dhënien e shtesës mbi pagë për punë të vëhtira e të dëmshme për shëndetin e punonjëve për vitin buxhetor 2023.
 10. Projekt Vendim per “Për miratimin në parim të dhënies me qira për veprimtari bujqësore, të sipërfaqes prej 0,52 Ha, pjesë e pasurisë nr 37, Zk nr 1100, e llojit “Arë”, fshati Barbullush, NJAD Bushat, Bashkia Vau Dejës”.
 11. Projekt Vendim per “Dhënie pëlqimi në parim, për dhënie me qira të siperfaqes prej 3166 Ha, pjesë e pasurisë nr 30, Zk nr 1100, e llojit “Kullotë”, në fshatin Barbullush, pronë e Bashkisë Vau Dejës. Fusha e përdorimit të pronës: “Për qëllime pushimi, argëtimi, për veprimtari turistike kampingje (kënde lodrash, shëndetësore, shoqërore dhe mjedise sportive, shplodhëse, kulturore etj)”.
 12. Projekt Vendim per “Dhënie pëlqimi në parim, për dhënien në përdorim me anë të konkurimit me afat deri 10 vjet, të sipërfaqes prej 5800 m2, pjesë e pasurisë nr 7/12, Zk nr. 2763, e llojit “Pa fryt”, në fshatin Naraç, Bashkia Vau Dejës”.