Projekt vendimet e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Vau Dejës me datë 21.12.2023

1.Projekt vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Nëntor 2023.

2.Projekt Vendim “Për miratimin e nivelit të pagave për funksionaret e zgjedhur e të emëruar,nëpunesit civil dhe punonjësit administrativ të Bashkisë Vau Dejës për vitin 2024”.

3.Projekt Vendim “Për miratimin e Buxhetit të vitit 2024 dhe programit Buxhetor Afatmesëm Përfundimtar 2024-2026, numrin e punonjësve për Bashkinë Vau Dejës”.

4.Projekt Vendim “Për miratimin e kalendarit të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm 2025-2027 dhe buxhetit vjetor 2025”.

5.Projekt Vendim “Për miratimin e projektve prioritare të investimeve në Bashkinë Vau Dejës për vitin buxhetor 2024”.

6.Projekt Vendim “Për miratimin e Aktiviteteve të Këshillit Bashkiak Vau Dejës për vitin 2024”.

7.Projekt Vendim “Për Miratimin e dhënies së bursës  për vitin e parë, në shkollat e arsimit të  mesëm profesional, për vitin 2023-2024’.

8.Projekt Vendim “Për Miratimin e dhënies së bursës së plotë për vitin e dytë e lart, në shkollat e arsimit të mesëm profesional, për vitin 2023-2024’.

9.Projekt vendim mbi dhënien e ndihmes financiare familjes së shtetasit Bardhok Lazer Nika i dëmtuar nga stuhia me datë 05.11.2023, banor i Bashkisë Vau Dejës.

10.Projekt vendim për rinovimin e kontrates nr.7376 datë 12.11.2018 për dhënien në përdorim të sipërfaqes prej 0.5 ha në parcelen nr 3b, ekonomia pyjore gjader mnelë për mbarështimin e florës sshtimin e florës së egër dhe kultivimin e bimëve të ndryshme.

11.Projekt vendim për dhënien në përdorim me afat deri në 9 vjet siperfaqen pyjore prej 67.935 ha “ Për park fotovoltaik “, aerogjenerator ( stacionet, objektet perkatëse etj) në ekonominë pyjore Drin, Gjader, Kirë.

12.Projekt vendim për dhënien në përdorim me afat deri në 9 vjet siperfaqen pyjore prej 10.246 ha “ Për park fotovoltaik “, aerogjenerator ( stacionet, objektet perkatëse etj) në ekonominë pyjore Drin, Gjader, Kirë.

13.Projekt vendim për miratimin e listes së përfituesve dhe vleres së subvencionit të qirasë për Z.Ndrec Tanushi në programin e strehimit “ Subvencionit të qirasë në tregun e lirë”.

14.Projekt vendim për vazhdimësinë dhe vleren e përfitimit të Z.Ardjan Lek Lekaj në programin social të strehimit “Subvencionin e qirasë në tregun e lirë”.

15.Të ndryshme.