Projekt vendimet e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Vau Dejës me datë 26.05.2022

1.Projekt Vendim”mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Prill 2022’’

2.Projekt vendim per miratimin e sistemit te pikezimit per programin e strehimit”Subvencionit te qerase, ne tregun e lire”per vitin 2022, i hartuar nga komisioni i strehimit i ngritur me VKB nr.16 dste 28.03.2022.

3.Projekt vendim për pranimin e të moshuares Znj.Ganxhe Palushi në Qendren e Perkujdesit Rezidencial për të moshuarit “ BESA “ Barbullush

4.Projekt vendim per miratimin e rishperndarje buxhetit te Bashkise Vau Dejesper vitin 2022.

5.Projekt vendim per rishikimin e VKB nr.10 datë 25.02.2022 “Për miratimin në parim të listës së pasurive të llojit “Kullotë” të gatshme për dhënie në përdorim”

6.Projekt vendim për miratimin e rinovimit të kontrates së dhënies në përdorim për shfrytëzim minerale ndertimi zhure në objektin Kosmaç, subjektit “Alba Beton 07” shpk.

7.Projekt vendim ” Për dhënien në përdorim me afat 9 vjeçar siperfaqen pyjore prej 2.1 ha , për depozitim materialesh inerte dhe qëllime pushimi, argetimi, shënetësore, shoqërore dhe për veprimtari turistike, kampingje ( kënde lojërash, mjedise sportive, shlodhëse etj.)”

8.Projekt vendim për dhënie në përdorim me afat 10 vjeçar siperfaqen pyjore prej 1.8622 ha për mbarështrimin e florës së egër dhe kultivimin e bimëve të ndryshme si dhe për qëllime pushimi, argëtimi, shëndetësore, shoqërore dhe për veprimtari turistike kampingje(kende lojërash, mjedise sportive, shlodhëse etj) dhe bën pjesë në ngastrat nr.12 a në ekonomine pyjore Gomsiqe “

9.Projekt vendim për dhënie në përdorim me afat 10 vjeçar siperfaqen pyjore prej 1.53 ha për qëllime qëllime pushimi, argëtimi, shëndetësore, shoqërore dhe për veprimtari turistike kampingje(kende lojërash, mjedise sportive, shlodhëse etj) dhe bën pjesë në ngastrat nr.98 a me siperfaqe 1.16 ha dhe 98 b, me siperfaqe 0.37 ha në ekonomine pyjore Shosh 2 “