Projekt vendimet e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Vau Dejës me datë 28.03.2023

1.Projekt vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Shkurt 2023.

2.Projekt vendim për miratimin e tavaneve buxhetore të vitit 2024 dhe tavaneve te Programit Buxhetor Afatmesem 2024-2026.

3.Projekt vendim për miratimin e rishperndarjes të buxhetit të Bashkisë Vau dejes për vitin 2023.

4.Raport i monitorimit të zbatimit të Buxhetit 2022.

5.Projekt vendim për dhënie në përdorim me afat 10 vjeçar siperfaqen pyjore prej 0.66 ha “ Për Agropylltari “ në ekonominë pyjore Drin Gjader Kir.

6.Projekt vendim për dhënie në përdorim me afat 10 vjeçar siperfaqen pyjore prej 0.81 ha “ Për Agropylltari “ në ekonominë pyjore Drin Gjader Kir.

7.Projekt vendim për dhënie në përdorim me afat 10 vjeçar siperfaqen pyjore prej 1.13 ha “ Për Agropylltari “ në ekonominë pyjore Drin Gjader Kir.

8.Projekt vendim për dhënie pëlqimi në parim për dhënien me qira për veprimtari bujqësore, të sipërfaqes prej 3.124 ha, pjesë e pasurisë nr.133/6, Zk nr.2702, e llojit “ Ullishte “, ndodhur në fshatin Mjedë, Bashkia Vau Dejes.

9.Projekt vendim për dhënie me qira të sipërfaqes prej 3925 m2, me afat 10 vjet,pjesë e pasurisë nr.546/4, Zk nr.3506, e llojit “ Pa fryt “,në fshatin Stajkë, Njësia Administrative Bushat, Bashkia Vau Dejes.

10.Projekt vendim për dhënie pëlqimi në parim për dhënien në përdorim me anë të konkurrimit me afat deri 10 vjet, të siperfaqes prej 2590 m2, pjesë e pasurisë nr.357/2, Zk nr.3334, dhe pasurisë nr. 546/4, Zk nr.3506 e llojit “ Pa fryt “, në fshatin Stajkë-Shelqet, Bashkia Vau Dejes.

11.Projekt vendim, Rishikim i VKB nr. 70 datë 28.10.2022 për dhënie pëlqimi në parim për dhënien në perdorim të pasurise nr.539/6, Zk nr.1329, e llojit “ arë” fshati Bushat Nj.A Bushat, Bashkia Vau Dejes.

12.Projekt vendim për dhënie pëlqimi në parim për dhënien me qira, të sipërfaqes prej 0.42ha, pjesë e pasurisë nr.130/3, Zk nr.2644, e llojit “ Kullotë “, në fshatin Melgushë,pronë e  Bashkisë Vau Dejes, fusha e përdorimit të pronës të jetë “ Për mbarështimin e faunës së egër dhe gjahut”

13.Projekt vendim për dhënie pëlqimi në parim për dhënien me qira, të sipërfaqes prej 0.315 ha, pjesë e pasurisë nr.22, Zk nr.1100, e llojit “ Kullotë “, në fshatin Barbullush,pronë e  Bashkisë Vau Dejes, fusha e përdorimit të pronës të jetë “ Për mbarështimin e faunës së egër dhe gjahut”

14.Projekt vendim për dhënie pëlqimi në parim për dhënien në përdorim, të sipërfaqes prej 31.028428 ha, pjesë e pasurisë nr.736 dhe nr.738, Zk nr.3769, e llojit “ Kullotë “,( Livadh ) në fshatin Vig, Njësia Administrative Vig Mnelë, Bashkia Vau Dejes. Fusha e përdorimit të pronës “ Për ndërtim parku fotovoltaik,stacionet, bazamentet dhe objektet përkatëse etj.”

15.Projekt vendim mbi dhënien e ndihmës financiare familjes së shtetasit Veli Hamid Haxhija i dëmtuar nga djegia e banesës me datë 08.02.2023, banorë i Bashkisë Vau Dejes.

16.Projekt vendim për dhënien e titullit “Qytetar Nderi” i Bashkisë Vau Dejes, Z.Romeo Zuppa, Z.Santi Di Gangi, Znj.Maria Pia Zuppa, Z. Silvio Sibille, Z. Llesh Frroku dhe të ndjerit Shykri Kapllani.