Projekt vendimet e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Vau Dejës me datë 23.12.2022

 1. Projekt Vendim “Për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Nëntor 2022”.
 2. Projekt Vendim “Për miratimin e nivelit të pagave për funksionaret e zgjedhur e të emëruar,nëpunesit civil dhe punonjësit administrativ të Bashkisë Vau Dejës për vitin 2023”.
 3. Projekt Vendim “Për miratimin e Buxhetit të vitit 2023 dhe programit Buxhetor Afatmesëm Përfundimtar 2023-2025, numrin e punonjësve për Bashkinë Vau Dejës”.
 4. Projekt Vendim “Për miratimin e kalendarit të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm 2024-2026 dhe buxhetit vjetor 2024”.
 5. Projekt Vendim “Për miratimin e projektve prioritare të investimeve në Bashkinë Vau Dejës për vitin 2023”.
 6. Projekt Vendim “Për miratimin e Aktiviteteve të Këshillit për vitin 2023”.
 7. Projekt Vendim “Për Miratimin e dhënies së burses së plotë për vitin e parë, në shkollat e arsimit të  mesëm profesional, për vitin 2022-2023’.
 8. Projekt Vendim “Për Miratimin e dhënies së bursës së plotë për vitin e dytë e lart, në shkollat e arsimit të mesëm profesional, për vitin 2022-2023’.
 9. Projekt Vendim “Për pranimin e të moshuarit Z. Gac Krypca në Qendrën e Përkujdesit Rezidencial për të Moshuarit, “BESA” Barbullush’.
 10. Projekt Vendim “Për vazhdimësinë dhe vlerën e përfitimit të Z. Dashamir Staf Kurtaj në Programin  Social të Strehimit “Subvencionin e qirasë në tregun e lirë”.
 11. Projekt Vendim “Për miratimin e listës së përfituesve dhe vlerës së subvencionit të qirasë për aplikuesi në Programin e “Subvencionin e qirasë në tregun e lirë”.
 12. Projekt Vendim “Mbi dhënien e ndihmës financiare familjeve të dëmtuara nga reshjet me intensitet të lartë të dt. 20.11.2022 banorë të Bashkisë Vau Dejës”.
 13. Projekt Vendim “Për dhënien në përdorim me afat 10 vjeçar sipërfaqen pyjore prej 0.7175 ha për qëllime pushimi, argëtimi, shëndetësore, shoqërore dhe për veprimtari turistike, kampingje (kënde lojërash, mjedise sportive, shplodhëse, kulturore, etj.) në ekonominë pyjore Shllak 2”.
 14. Projekt Vendim “Për miratimin e vazhdimit të proçedurave për heqje fondi pyjor”.