Projekt vendimet e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Vau Dejës me datë 30.10.2023

1.Projekt vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Shtator 2023.

2.Projekt vendim mbi një ndryshim në VKB Nr.34 datë 19.10.2017 “Për miratimin e linjave të rregullta rrethqytetëse të transportit të udhëtarëve”

3.Projekt vendim mbi ndryshimin e emërtimit të segmentit të rrugës “Dodaj”, fshati Bushat, Nj.Ad.Bushat, Bashkia Vau Dejës, në rrugen “Gjon Ndoci” fshati Bushat, Nj.Ad.Bushat, Bashkia Vau Dejës.

4.Projekt vendim për dhënie në përdorim me afat 9 vjeçar siperfaqen pyjore prej 1.1 ha për qëllime pushimi, argëtimi, për veprimtari turistike kampingje(kënde lojërash,shëndetësore shoqërore dhe mjedise sportive, shlodhëse kulturore etj) dhe bën pjesë në ngastrat nr.98 a me siperfaqe 0.73 ha dhe 98 b, me siperfaqe 0.37 ha në ekonomine pyjore Shosh 2-1 “

5.Projekt vendim për rishikimin e projekt vendimit Nr.04 datë 24.08.2021 “Për dhënie pëlqimi  në parim për dhënie në përdorim me anë të konkurrimit me afat deri në 10 vjet të sipërfaqes prej 735 m2, pjesë e pasurisë nr.546/4, Zk nr.3506, e llojit “Pa fryt”, në fshatin Stajkë Nj.Ad. Bushat, pronë e Bashkisë Vau Dejës”.

6.Projekt vendim për rishikimin e VKB-së nr.56, datë 23.09.2022 “Dhënie pëlqimi në parim për dhënien në përdorim me anë të konkurrimit , të sipërfaqes përgjithshme prej 42.55 ha, e llojit “Kullotë” me afat deri në 10 vjet, e shtrirë në pasurinë nr.425/3, 425/4, 425/6, 456,441, Zk nr.3389, fshati Shkjezë dhe pasurinë nr.148/1, Zk nr.2993,fshati Plezhë, pronë e Bashkisë Vau Dejës. Fusha e përdorimit të pronës të jetë: “Për ndërtim parku fotovoltaik,(Stacionet,bazamentet, objektet përkatëse etj.)”

7.Projekt vendim për një korrigjim gabimi material në VKB nr.62 datë 26.10.2020 për miratimin e planit lokal të menaxhimit të mbetjeve të ngurta urbane, Bashkia Vau Dejës 2020-2022.

8.Projekt vendim për ndryshim vkb nr.33/2023”Për miratimin e ngritjes të komisionit të strehimit”.

9.Projekt vendim për miratimin e sistemit të pikëzimit për programet e strehimit social.

10.Raport i monitorimit të buxhetit për periudhen Janar-Gusht 2023.

11.Të ndryshme.