Transparenca dhe llogaridhënia ekonomiko financiare

1.Kalendari I programit buxhetor afatmesëm dhe të buxhetit vjetor

2.Paketa fiskale , taksa dhe tarifa

3.Plani Strategjik I zhvillimit të Bashkisë

 • Plani strategjik I zhvillimit të bashkisë
 • Politikat për zhvillimin e qëndrueshëm në njëafat kohor jo më pak se 5 vjet
 • Synimet kryesore për çdo fushë përgjegjëse
 • Veprimet që duhen ndërmarrë duke parashikuar edhe kostot pë duke parashikuar edhe kostot përkatëse
 • Burimet e financimit

4.Programi buxhetor afatmesëm vendor

 • Dokumenti I pare I programit buxhetor
 • Dokumenti I rishikuar I programit buxhetor afatmesëm
 • Dokumenti I plotë I programit buxhetor afatmesëm dhe informacioni për dy vitet e fundit, vitin buxhetor dhe vitet vijuese për çdo program

5.Buxheti

6.Zbatimi I buxhetit

 • Raporti mujor I përmbledhur mbi ecurinë e realizimit të treguesve kryesorë të të ardhurave dhe shpenzimeve

7.Monitorimi dhe mbikqyrja e buxhetit

 • Raportet të monitorimit të zbatimit të buxhetit
 • Raporti vjetor I konsoliduar I zbatimit të buxhetit
 • Raporti I performances vjetore 
 • Paraqitja web
 • Pasqyra financiare vjetore
 • Informacioni për zbatimin dhe monitorimin e kontratave
 • Regjistri i realizimeve të procedurave të prokurimit publik

8.Vështirësi financiare

 • Plani per daljen nga situate e vështirësive financiare

9.Shitja ose dhënia me qera e pronave dhe aseteve

10.Donacionet

 • Emri I donatorit
 • Shumës së donacionit
 • Qëllimi i donacionit