Projekt vendimet e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Vau Dejës me datë 24.05.2024

8.Raport mbi performancen ekonomiko-financiare dhe aktivitetin e shoqërisë “Zadrima
Agrikulturë” shpk.
9.Të ndryshme.