Projekt vendimet e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Vau Dejës Prill 2022

1.Projekt Vendim”mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Mars  2022’’

2.Projekt vendim per miratimin e vleres maksimale të qerasë në tregun e lirë për vitin 2022, për familjet që përfitojnë subvencionin e qerasë në tregun e lirë, sipas strukturave përkatëse të banesave.

3.Projekt vendim “ Për dhënien në përdorim me afat 9 vjeçar siperfaqen pyjore prej 1.02 ha për qëllime pushimi, argëtimi, shëndetësore, shoqërore dhe për veprimtari turistike kampingje(kende lojërash, mjedise sportive, shlodhëse etj) dhe bën pjesë në ngastren nr.39 në ekonominë pyjore Gomsiqe”

4.Projekt vendim “Për dhënien në përdorim me afat 10 vjeçar siperfaqen pyjore prej 1.3339 ha për qëllime pushimi, argëtimi, shëndetësore, shoqërore dhe për veprimtari turistike kampingje(kende lojërash, mjedise sportive, shlodhëse etj) dhe bën pjesë në ngastren nr.106 në ekonominë pyjore Gomsiqe”

5.Projekt vendim për ndryshim vendimi nr.19 date 28.03.2022, për ndryshimin e afatit të marrjes me qera nga 9 (nente) vjeçar ne 10 (dhjetë) vjeçar siperfaqen pyjore prej 4.4 ha ha për qëllime pushimi, argëtimi, shëndetësore, shoqërore dhe për veprimtari turistike kampingje(kende lojërash, mjedise sportive, shlodhëse etj) dhe bën pjesë në ngastrat nr.6 dhe nr.17 në ekonominë pyjore Karmë”

6.Projekt vendim për ndryshim vendimi nr.13 date 25.02.2022, për ndryshimin e afatit të marrjes me qera nga 9 (nente) vjeçar ne 10 (dhjetë) vjeçar siperfaqen pyjore prej 1.9885 ha ha për qëllime pushimi, argëtimi, shëndetësore, shoqërore dhe për veprimtari turistike kampingje(kende lojërash, mjedise sportive, shlodhëse etj) dhe bën pjesë në ekonomine pyjore Gomsiqe