Vendim Nr.55 Datë 25.09.2020 “Për miratimin e ngritjes së komisionit të strehimit dhe rregulloren e funksionimit të Komisionit të Strehimit “