Vendim Nr.53 Datë 25.09.2020 Mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi I kushtëzuar për muajin Gusht 2020