Vendim Nr.50 datë 25.08.2020 “Për depozitimin administrimin menaxhimin e mbetjeve urbane “; dhe”;dhe miratimin e zonave për krijimin e landfillit të ri për mbetjet urbane dhe mbetjet teknologjike dhe