Vendim Nr.48 datë 25.08.2020 me siperfaqe prej 0.8082 ha në ekonominë pyjore Gomsiqe”Për qëllime pushimi, argëtimi ,shëndetësore ,shoqërore dhe për veprimtari turistike kampingje etj,si dhe për ndërti