Vendim Nr 47.datë 25.08.2020 Mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi I kushtëzuar për muajin Korrik 2020