Vendim Nr.45 datë 27.07.2020 “Për dhënien në përdorim të ngastrës nr 11 me siperfaqe 0.68 ha në ekonominë pyjore Drin Gjader kire.”