Vendim Nr.43.datë 27.07.2020 “Për dhënien në përdorim të ngastrës nr 11 dhe 12 me siperfaqe 1.6611 ha në ekonominë pyjore Drin Gjader kire.”