Vendim Nr.42.datë 27.07.2020 për “Mbi miratimin e Rregullores për shqyrtimin e ankesave,vërejtjeve,kërkesave ,peticioneve dhe iniciativave qytetare “