Vendim Nr.41.datë 27.07.2020 Mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi I kushtëzuar për muajin Qershor 2020