Vendim Nr.40.datë 27.07.2020 për “Miratimin e mandatit të anëtarit të Këshillit të Bashkisë Znj.Paskualia Zef Preçi “