Vendim Nr.37 Datë 25.06.2020 “Për dhënien në përdorim të sipërfaqes prej 0.1029 ha për Agropylltari me afat 9 vjeçar në ngastën nr.4 në ekonominë pyjore Drin Gjadër kire “.