Vendim Nr.36 Datë 25.06.2020 “Për dhënien në përdorim të siperfaqes prej 4.3 ha për Agropylltari në ngastrën nr.4 dhe 10 në ekonominë pyjore Drin Gjadër kire “ me afat 9 vjeçar