Vendim Nr.35 Datë 25.06.2020 “Për dhënien në përdorim me afat 9 vjeçar sipërfaqen pyjore prej 2.1 ha për Agropylltari në ekonominë pyjore Drin Gjaderkire “.