Vendim Nr.33 Datë 25.06.2020 “Mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi I kushtëzuar për muajin Maj 2020 “.