Vendim Nr.30 Datë 26.05.2020 “ Mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi I kushtëzuar për muajin Prill 2020 “.