Kryetari i Bashkisë

Zef Hila

Informacion personal

Mbiemri                             Hila
Emri                                   Zef
Data e lindjes:                   23.02.1961
Vëndi i lindjes:                  Bushat\Shkoder\Albania
E-mail:                               info@komunabushat.al
Telefon:                             00355692068177

Edukimi

Universiteti Luigj Gurakuqi, Fakulteti i Drejtesisë në degën Juridik.

Eksperienca në punë

1996 e në vijim                        Kryetar Komune, Bushat

1996 e në vijim                        Anëtar i Këshillit të Qarkut Shkodër

2011e në vijim                         Anëtar i Komitetit drejtues të shoqatës së Komunave të   Shqipërisëe

Njohuri dhe aftesi të përgjithshme

Njohës i gjuhës italiane
Njohuri Kompjuterike
Njohësi i administratës publike
Aftësi drejtuese and komunikuese

Trajnime dhe konferenca:

Nentor 2013
Trajnim mbi menaxhimin e mbetjeve, Bashkia Macerate

Qershor 2013
Vizite studimore “Zhvillimi Rural”, organiuzuar nga TAIEX, Bruksel

Tetor 2012
Lidershipi dhe Mjedisi, trajnim i organizuar nga WB, Viene

Dhjetor 2012
Beshkepunimi nderkomunal vizite ne Poloni

Maj 2011
‘Buxhetimi me pjesemarrje “, organizaur nga bashkia Porto Alegre Brazil

Prill 2010
Roli i shoqatave te qeverise vendore ne decentralizim organizuar nga SIDA, SUEDI

Shkurt 2009
Vizite studimore mbi manaxhimin e mebtjeve te ngurta, Gjermani

Qershor 2008
Roli lidershipit ne shperndarjen e sherbimeve publike, Danimarke

Shtator 2007
Pjesmarrja qytetare dhe roli i keshillit lokal, Viene.

Nentor 2006
Zhvillimi rajonal dhe rajonalizimi i sherbimeve, Norvegji

Tetor 2005
Tranim mbi “Manaxhimin e sherbimeve komunale ” GTZ, Gjermani .

Maj 2004
Trajnim mbi “Menaxhimin e Konfliktit,Neogaciata dhe Mediacioni” organizuar ngaPartners Albania Center for Change and Conflict Management

Janar 2003
Trajnim mbi “Procedurat e Brendshme”, organizuar nga Partners Albania Center for Change and Conflict Management

Dhjetor 2002
Trajnim mbi ”Standartet e Shperndarjes se Sherbimeve Publike ne Bashki dhe Komuna”organizuar nga COMPASS/VNG Hollande

Prill 2002
Trajnim mbi “Menaxhimin e Burimeve Njerezore” organizuar nga COMPASS,VNG Hollande

Shkurt 2002
Pjesmarrje ne Konventen e 21 te Oslos/Qytetet Europiane, organizuar nga ICLEI ( Mobilizimi I qytetareve dhe grupeve te interesuara per zhvilim te qendrueshem ne te ardhmen)

Prill 2001
Axhenda Lokale 21,Menaxhimi i Ambientit dhe Forcimi i Qeverisjes Vendore.Vizite ne disa bashki te Gjermanise per shkembim experience ne fushen e Qeverisjes Vendore. Baden Wurtenberg Land lidhur me Qeverisjen Vendore, Administrimin Publik dhe Manazhim, Zhvillim Partneriteti, Politika Publike, Mobilizimi i sistemit te burimeve te informacionit etj Roli i komunave ne procesin arsimor organizuar nga IP/GTZ,Gjermani.

Korik 2001
Trajnim dy javor “Ndertimi i Demokracise ”, Poloni. Baza e sistemit dhe organizimi i zyres, Financat Publike ne Qeverine Vendore, Struktura e Ekonomise Komunale, Baza Ekonomike per Zhvillimin e Ekonomise Lokale, Pjesmarrja Publike, Partneriteti Publik Privat ,Arsimi, Etj..

Gjithashtu te tjera trajnime dhe shkembime eksperiencash ne Shqiperi, Itali, Gjermani, Poloni, Romani, France, Bullgari, Norvegji, Angli, Maqedoni etj.