Projekt vendimet e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Vau Dejës me datë 26.02.2021

1.Projekt vendim për dorëheqjen e anëtarit të Këshillit Bashkisë Vau Dejës

2. Projekt Vendim ‘’ mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Janar 2021’’

3.”Projekt vendim per miratimin e rishperndarjes se Buxhetit te Bashkise Vau Dejës për vitin 2021”

4.”Projekt vendim per miratimin e ndryshimit te VKB nr.79 datë 24.12.2020, miratimin e nivelit te pagave per funksionaret e zgjedhur e te emeruar,nepunesit civil dhe punonjesit administrativ te Bashkise Vau Dejes per vitin 2021,per miratimin e ndryshimit te shteses se pozicionit,nga rritja e pagave ,ne arsimin parashkollor (Janar-Dhjetor 2021).

5.Projekt vendim per miratimin e shteses ne buxhetin e vitit 2021 nga fondi i ritjes se pagave per funksionaret e arsimit parashkollor (Janar-Dhjetor 2021).

6.Projekt vendim për miratimin e përfituesit Kadire Guri aplikuese ne programin “Përmirësimi i kushteve të objekteve dhe banesave ekzistuese deri në një ndërtim të ri”klasifikuar si rast emergjent për trajtim.

7.Projekt vendim per dhenien ne perdorim me kontrate qeraje të fondit pyjor për agropylltari të sipërfaqes prej 0.1029 ha, ngastra nr.4, ekonomia pyjore Drin Gjader Kir.

8.Projekt vendim per dhenien ne perdorim me kontrate qeraje të fondit pyjor për agropylltari të sipërfaqes prej 0.68 ha, ngastra nr.11, ekonomia pyjore Drin Gjader Kir.

  1. Projekt vendim per dhenien ne perdorim me kontrate qeraje të fondit pyjor për agropylltari të sipërfaqes prej 1.6611 ha, ngastra nr.11,12, ekonomia pyjore Drin Gjader Kir.

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1 Komisioni i mandateve Ejte 25.02.2021 9.00
2 Komisioni Bujqesise,Pyjeve,Menaxhimit ujerave dhe mbrojtjes se mjedisit Ejte 25.02.2021 10.00
3 Komisioni i sherbimeve sociale,strehimit dhe çeshtjeve gjinore Ejte 25.02.2021 11.00
4 Komisioni Financave,Buxhetit dhe Aseteve Publike Ejte 25.02.2021 12.00