Projekt vendimet e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Vau Dejës me datë 26.06.2024

1. Projekt vendim për miratimin e mandatit të anëtarit të Këshillit Bashkiak Vau Dejës Znj.Majlinda Zef Ndreca.

2.Projekt vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Maj 2024.

3.Projekt vendim për shprehjen e mendimit në lidhje me ndryshimin e nivelit të tarifave për shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm dhe largimin e ujërave të ndotura të shoqërisë rajonale ujësjellës kanalizime Shkoder Sh.A.

4.Projekt vendim për miratimin e planit të përmirësimit të shërbimit për arsimin parashkollor në Bashkinë Vau Dejës.

5.Projekt vendim për shtesen e buxhetit te Bashkisë Vau Dejës, vkb nr.91 datë 21.12.2023, sipas akt marrëveshjes nr.64/1 datë 09.04.2024, ndermjet Këshillit Qarkut Shkoder dhe Bashkisë Vau Dejës.

6.Raport i monitorimit të Bashkisë Vau Dejës për periudhen Janar-Prill 2024 dhe vetëvlerësimin e gjendjes financiare Janar-Prill 2024.

7.Projekt vendim për miratimin e projektit të parë të PBA 2025-2027 për Bashkinë Vau Dejës.

8.Projekt vendim për dhënie pelqimi në parim për dhënie në përdorim me anë të konkurrimit publik, me afat deri në 10 vjet, te siperfaqes prej 0.2973 ha, pjese e pasurisë nr.22, Zk 1100, e llojit “kullotë” në fshatin Barbullush, pronë e Bashkisë Vau Dejës “Për mbarështimin e faunes së egër dhe gjahut”

9.Projekt vendim për miratimin e vleres maksimale të subvencionit të qirasë në tregun e lirë për vitin 2024, për familjet që përfitojnë subvencionin e qirasë në tregun e lirë, sipas strukturave përkatëse të banesave.

10. Projekt vendim për ndryshimin e VKB nr.31 datë 29.04.2024 “Mbi dhënien e ndihmës financiare të menjëhershme familjeve të dëmtuara nga tërmeti i dt.26.11.2019”

11. Projekt vendim për ndryshimin e VKB nr.71 datë 28.09.2023 “Mbi miratimin e objektit Urë Pasarelë me hapësirë drite HD 80ml në fshatin Mnelë e vogël”.

12. Të ndryshme