Projekt vendimet e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Vau Dejës me datë 24.03.2021

1.Projekt Vendim ‘’ mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Shkurt 2021’’

2.Projekt vendim per dhenien ne perdorim me kontrate qeraje te fondit pyjor ( Pyje qe kulloten ) per kullotjen e bagetive te imëta.

3.Projekt vendim per miratimin e heqjes nga fondi pyjor të sipërfaqes 12.9 ha ne ngastren nr.4 dhe ngastren nr.10 ekonomia pyjore Drin Gjader Kir.

4.Projekt propozim “Për dhënie “Çertifikatë Mirënjohje”,Dr.Edison Shimaj,Z.Besmir Mataj.Mrizit të Zanave Agroturizëm”

5.Projekt vendim per dhenie ndihme te menjehershme financiare familjeve te demtuara nga reshjet e periudhes 07.01.2021-11.01.2021 banorë të Bashkisë Vau Dejës.

6.Projekt vendim per dhenie ndihme te menjehershme financiare familjeve te demtuara nga reshjet e periudhes 07.01.2021-11.01.2021 banorë të Bashkisë Vau Dejës.

7.Projekt vendim për miratimin e tavaneve të shpenzimeve të Programit Buxhetor Afatmesem 2022-2024,faza e parë për Bashkinë Vau Dejës.

8.Projekt vendim për emërtimin e shkollës së Mesme Mjedë.

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1 Komisioni vleresimit te figurave tre shquara dhe emertesave Marte 23.03.2021 9.00
2 Komisioni Bujqesise,Pyjeve,Menaxhimit ujerave dhe mbrojtjes se mjedisit Marte 23.03.2021 9.30
3 Komisioni i sherbimeve sociale,strehimit dhe çeshtjeve gjinore Marte 23.03.2021 10.00
4 Komisioni Financave,Buxhetit dhe Aseteve Publike Marte 23.03.2021 10.30
5 Komisioni i rendit publik dhe mbrojtjes civile Marte 23.03.2021 11.00