Projekt vendimet e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Vau Dejës Mars

1.Projekt Vendim”mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Shkurt 2022’’

2.Projekt Vendim mbi dhënien e ndihmës financiare familjes së Z.Nikoll Zef Pecaj i dëmtuar nga djegia e banesës me datë 24.02.2022, banorë i Bashkisë Vau Dejës.

3.Projekt Vendim për miratimin e ngritjes së Komisionit të Strehimit.

4.Projekt propozim për ndryshimin emërtimin të segmentit të rrugës “Shkolles”, fshati Mjedë, Bashkia Vau Dejës në rrugën ‘Jak Gjon Kolaj”, dhe të rrugëFiere” fshati Mjedë, Bashkia Vau Dejës në rrugen “Flamur Hoxhaj”.

5.Projekt Vendim” Për dhënien në përdorim me afat 9 vjeçar siperfaqen pyjore prej 0.2016 ha për qëllime pushimi, argëtimi, shëndetësore, shoqërore dhe për veprimtari turistike kampingje(kende lojërash, mjedise sportive, shlodhëse etj dhe bën pjesë në ngastren nr.17 a në ekonominë pyjore Shosh 2”.

6.Projekt Vendim” Për dhënien në përdorim me afat 9 vjeçar siperfaqen pyjore prej 4.4 ha për qëllime pushimi, argëtimi, shëndetësore, shoqërore dhe për veprimtari turistike kampingje(kende lojërash, mjedise sportive, shlodhëse etj) dhe bën pjesë në ngastrat nr.6 dhe nr.17 në ekonominë pyjore Karmë”

7.Projekt Vendim për miratimin e tavaneve buxhetore të vitit 2023 dhe programin buxhetor afatmesem 2023-2025.

8.Projekt Vendim për miratimin e rishpërndarjes së Buxhetit të Bashkisë Vau Dejës për vitin 2022.

9.Raporti vjetor i monitorimit të zbatimit të Buxhetit të Bashkisë Vau Dejës për vitin 2021.